Informace č.j.: JMK 10301/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                    Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 10301/2008                 S-JMK 10301/2008 OKP                Krásná/541651233               11. 3. 2008
 
 
„informace Dr. Vlašínovi – zrušení ÚP VÚC okresu Břeclav“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 21. 1. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – informace Dr. Vlašínovi – zrušení ÚP VÚC okresu Břeclav“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Dr. Vlašín předložil dotaz, zda a jaké důsledky vyvodil kontrolní výbor při šetření platnosti hlasování při schvalování ÚP VÚC Břeclavsko, kdy zastupitelé neměli k dispozici přílohu CO (viz níže).
Dne 22.11.2007 Dr. Vlašín doplnil svůj podnět a uvedl, že podle para 16 zákona 135/2001 návrh usnesení musí obsahovat rozhodnutí o ukončení platnosti předchozího ÚP.
a) Požadujeme předat kopie všech dokumentů specificky ve věci prověřování, proč ÚP VÚC okresu Břeclav nebyl zrušen usnesením zastupitelstva k ÚP VÚC Břeclavsko
ze dne 9.11.2006, tj. všech dokumentů, které Kontrolní výbor v dané věci shromáždil a kopii veškeré korespondence, kterou Kontrolní výbor v dané věci přijal/odeslal
,
(Nepožadujeme územně plánovací dokumentaci, územně plánovací podklady, studie a pokud některý z dokumentů má více jak 30 stran, požadujeme pouze prvních 10 a posledních 5 stran) b) požadujeme předat kopie odpovědi Dr. Vlašínovi týkající se bodů jeho podnětu ve věci zrušení ÚP VÚC okresu Břeclav.
Informace se požadují od 1.12.2007.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná a přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání včetně prezenčních listin a dokumenty předané osobně. Pokud proběhla v dané věci jednání, kde nebyl činěn zápis, ani pořízena prezenční listina, pak pojem korespondence také zahrnuje doprovodnou informaci, kdy a kde takové jednání proběhlo, kdo se jej účastnil, o čem se jednalo jaký byl výsledek jednání.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 17570/2008 ze dne 1. 2. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 39,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 27. 2. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
k písm. a) Žádosti:
-         sdělení odboru kontrolního a právního ze dne 27. 12. 2007 adresované předsedovi Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. Božkovi, včetně příloh, kterými jsou: dopis Ing. Světlany Kubíkové, vrchní ředitelky sekce veřejné správy Ministerstva vnitra s č.j.: ODK-348-85/1-2007 ze dne 23. 7. 2007 a sdělení odboru kanceláře hejtmana ze dne 3. 12. 2007 s názvem „Sdělení k žádosti o vyjádření k požadavku Výboru kontrolního ZJMK
-         Zápis z jednání“ ze dne 12. 7. 2007, ve věci výkonu dozoru nad postupem Krajského úřadu Jihomoravského kraje při pořizování a schvalování územního plánu VÚC Břeclavsko.
 
k písm. b) Žádosti:
-         dopis předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. Božka CSc. ze dne 30. 11. 2007 adresovaný RNDr. Vlašínovi, Vám již byl předán sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 162711/2007 ze dne 18. 12. 2008.
-         dopis předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. Božka CSc. ze dne 29. 1. 2008 adresovaný RNDr. Vlašínovi Vám předáváme v příloze.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
IČ                          DIČ                            Telefon                    Fax                            E-mail                                                              Internet
70888337             CZ70888337              541651233               5416511289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz