Informace č.j.: JMK 10296/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                         JMK 10296/2008               S-JMK 10296/2008 OKP               Krásná/541651233              10. 3. 2008
 
 
„informace Dr. Vlašínovi - IIA“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 21. 1. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – informace Dr. Vlašínovi – IIA
(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Dr. Vlašín předložil dotaz, zda a jaké důsledky vyvodil kontrolní výbor při šetření platnosti hlasování při schvalování ÚP VÚC Břeclavsko, kdy zastupitelé neměli k dispozici přílohu CO (viz níže).
a) Požadujeme předat kopie všech dokumentů specificky v dané věci shromáždil a ‚a‘ veškeré korespondence, kterou Kontrolní výbor v dané věci přijal/odeslal. (Nepožadujeme územně plánovací dokumentaci, územně plánovací podklady, studie a pokud některý z dokumentů má více než 30 stran, požadujeme pouze prvních 10 a posledních 5 stran),
b) požadujeme předat kopie odpovědi Dr. Vlašínovi,
Informace se požadují od 1.12.2007.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná a přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání včetně prezenčních listin a dokumenty předané osobně. Pokud proběhla v dané věci jednání, kde nebyl činěn zápis, ani pořízena prezenční listina, pak pojem korespondence také zahrnuje doprovodnou informaci, kdy a kde takové jednání proběhlo, kdo se jej účastnil, o čem se jednalo jaký byl výsledek jednání.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 17576/2008 ze dne 1. 2. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 35,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 27. 2. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
 
k písm. a) Žádosti:
-         materiál s názvem „ZPRÁVA O ČINNOSTI Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje“ v období od 21. do 22. zasedání Zastupitelstva JMK Vám předáváme v příloze, vyjma jeho přílohy „Zpráva o postupu šetření podnětu člena Zastupitelstva Jihomoravského kraje RNDr. Mojmíra Vlašína ve věci platnosti usnesení ZJMK č. 921/06/Z14 ze dne 9. 11. 2006, kterým byl schválen Územní plán velkého územního celku Břecavska“, kterou jsme Vám již zaslali jako přílohu sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 162711/2007 ze dne 18. 12. 2007. Dále pak předáváme „ZÁPIS z 36. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva JMK konaného dne 23. ledna 2008 v budově Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno“ ze dne 23. 1. 2008.
 
            U obou těchto materiálů byly anonymizovány osobní údaje (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 34488/2008 ze dne 10. 3. 2008).
 
 
k písm. b) Žádosti:
-         v příloze Vám předáváme dopis předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva JMK Mgr. Božka ze dne 29. 1. 2008 adresovaný RNDr. Vlašínovi.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
 
IČ                          DIČ                            Telefon                    Fax                            E-mail                                                              Internet
70888337             CZ70888337              541651233               5416511289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz