Informace č.j.: JMK 13007/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                 Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                    Brno
ze dne                         JMK 13007/2008              S – JMK 13007/2008 OKP               Krásná/541651233             11. 3. 2008
 
 
„projektová dokumentace JZ tangenty/2d“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 27. 1. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – projektová dokumentace JZ tangenty/2d“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
dopisem JMK na ŘSD z 2.6.2006 byla předávána dokumentace JZ tangenty.
Požadujeme sdělit jaké jiné studie týkající se JZ tangenty JMK, kromě studie výše citované, vlastní a jaké další studie pro oblast JZ tangenty a JZ tangentu jsou v procesu pořizování.
Pro každou studii požadujeme sdělit, kdo a kdy studii objednával,jak se studie jmenuje, kdy byla/bude dokončena a předat kopii prvních 10 stran textové části a posledních 5 stran textové části.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 20117/2008 ze dne 7. 2. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 90,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 27. 2. 2008.
 
V souladu s Vaším požadavkem „předat kopii prvních 10 stran textové části a posledních 5 stran textové části“ a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) Vám v příloze poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
  1. Jihozápadní tangenta“, prověření úseku Troubsko – Blučina, jedná se o studii objednanou Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KrÚ JMK, OÚPSŘ“), v listopadu roku 2002 a následně vyhotovenou společností HBH Projekt spol. s.r.o. v prosinci roku 2002.
 
  1. Vyhodnocení Jihozápadní tangenty v úseku Trousko – Blučina z hlediska vlivů na životní prostředí“ jedná se studii objednanou KrÚ JMK, OÚPSŘ v listopadu roku 2002 a následně vyhotovenou společností Löw a spol., s.r.o., Brno, v prosinci roku 2002.
 
  1. RYCHLOSTNÍ SILNICE R52“ Troubsko – Rajhrad, vyhledávací studie, objednaná Ředitelstvím silnic a dálnic, odbor technický a výstavby Brno. Datum objednání studie není povinnému subjektu známo. Studie byla dokončena společností HBH Projekt spol. s.r.o, v únoru roku 2004.
 
  1. Textová část studie „Jihozápadní tangenta R52 – D2, Rajhrad – Blučina, Silnice I/51 Blučina – Moutnice – Borkovany“ objednaná Správou silničního fondu ČR Praha, pobočka Brno. Datum objednání studie není povinnému subjektu známo. Studie byla dokončena zřejmě v květnu roku 2004
 
  1. Prověřovací územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, objednaná KrÚ JMK, dne 28. 6. 2007, je v současné době rozpracovaná. Dle smlouvy se zadavatelem bude dokončena v termínu srpen 2008. S ohledem na skutečnost, že studie není dosud dokončena, nelze předat požadované informace.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
IČ                           DIČ                            Telefon                    Fax                            E-mail                                                              Internet
70888337              CZ70888337              541651233               5416511289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz