Informace č.j.: JMK 17144/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                   Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 17144/2008                S-JMK 17144/2008 OKP                 Krásná/541651233               10. 3. 2008
 
 
„Studie obchvatu Břeclavi - zpráva“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 2. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – studie obchvatu Břeclavi – zpráva“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Firma HBH projekt zpracovala na zakázku ŘSD vyhledávací studii s názvem pro rychlostní silnici R 55 v úseku Břeclav (D 2) – hranice ČR/Rakousko. Den dokončení studie byl stanoven na 31.1.2008.
Požadujeme
a) předat kopii předmětné studie v elektronické formě na CD-ROM,
b) předat veškerou korespondenci ve věci této studie se zpracovatelem této studie
c) předat veškerou korespondenci ve věci této studie s ŘSD,
d) předat veškerou korespondenci ve věci této studie s městem Břeclav a dotčenými obcemi
na Břeclavsku
,
e) kopie zápisů/záznamů z jednání, kde se jednalo o této studii,
Informace se požadují za období od 1.6.2007,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická i emailová, zápisy/záznamy ze jednání a dokumenty předané osobně“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 23324/2008 ze dne 14. 2. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 63,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 27. 2. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
k písm. a) Žádosti:
-         dokumentaci týkající se vyhledávací studie pro rychlostní silnici R 55 v úseku Břeclav (D 2) – hranice ČR/Rakousko, nemá povinný subjekt k dispozici.
 
k písm. b) Žádosti:
-         dopis HBH projekt – pozvánka na jednání č.j. 2554/07 ze dne 28. 11. 2007,
-         dopis HBH projekt – pozvánka na jednání č.j. 0048/08 ze dne 14. 1. 2008,
-         dopis HBH projekt – pozvánka na jednání – oprava dne v termínu konání č.j. 0048/08 ze dne 16. 1. 2008.
 
k písm. c) Žádosti:
-         e-mail odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 5. 12. 2007 s názvem „R55 Břeclav – hranice ČR“, Vám již byl zaslán sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 157783/2007 ze dne 14. 12. 2007.
-         e-mail odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 28. 1. 2008 s názvem „R55 Břeclav – st. hranice“, který Vám již byl také zaslán, a to sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 33815/2008 ze dne 10. 3. 2008.
 
            S ohledem na skutečnost, že ve Vaší Žádosti nebyla uvedena elektronická adresa pro doručení odpovědi povinného subjektu a v souladu s Vaším požadavkem „Dokumenty existující v elektronické formě požadujeme předat v elektronické formě.“ byla obě tato sdělení zaslána na e-mailovou adresu, ze které byla Žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů. Máte je tedy prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílána.
 
k písm. d) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. d) Žádosti.
 
k písm. e) Žádosti:
-         kopii záznamu z jednání, konaného 6. 12. 2007 s názvem „Rychlostní silnice R 55 Břeclav(D2) – hranice ČR/Rakousko(Reinthal), vyhledávací studie“ včetně prezenční listiny, Vám předáváme v příloze.
-         kopii záznamu z jednání, konaného 28. 1. 2008 s názvem „Rychlostní silnice R 55 Břeclav(D2) – hranice ČR/Rakousko(Reinthal), vyhledávací studie“ včetně prezenčních listin, Vám předáváme v příloze.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
           
S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                    Fax                            E-mail                                                               Internet
70888337              CZ70888337               541651233               5416511289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz