Informace č.j.: JMK 17150/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

 

  

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK 17150 /2008               S-JMK  17150/2008 OKP            Mgr. Dzúrová/1243                          4.3.2008

 

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

dne 2.2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem: „Žádost o informaci dle zákona 106/99 –ombudsman a UPmB“

 

            V Žádosti  požadujete:

a) kopii veškeré korespondence v dané věci s  Veřejným ochráncem prav (VOP), a to včetně i odpovědi na zprávu VOP z 10.ledna 2007

b)  kopii veškeré korespondence v dané věci s MMR

c) kopii veškeré korespondence v dané věci s městem Brnem

d) sdělení, kdy a kde se konala jednání v dané věci, kterých se účastnil reprezentant JMK a jaké byly závěry z jednáni. Současně požadujeme předání prezenční listiny a zápisu/záznamu.

 

S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informací pod bodem a) Žádosti bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 21058/2008 ze dne 8. 2. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 127,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 27. 2. 2008. Sdělením č.j. JMK 23829/2008 ze dne 14.2.2008 Vám bylo sděleno, že bod bodem b) a c) povinný subjekt nemá žádné požadované informace, pod bodem d) Vám bylo sděleno, že žádné jednání mezi veřejným ochráncem práv a JMK se v dané věci neuskutečnilo, požadované informace tedy neexistují.

 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace pod bodem a) Žádosti a to:

 

-         Přípis veřejného ochránce práv ze dne 16.4.2007, sp.zn. 651/2007/VOP/SN

-         Odpověď ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.5.2007, č.j.: JMK 52831/2007, včetně zaslaných příloh

-         Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ze dne 10.1.2008, sp.zn. 651/2007/VOP/SN. (V daném případě byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby – viz samostatné rozhodnutí KrÚ JMK ze dne 4.3.2008, č.j.: JMK  31209/2008)

 

Žádné další informace ke dni podání Vaší Žádosti ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Martin Mikš

                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního 

v.z. JUDr. Dagmar Dorovská

 vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly

                           odboru kontrolního a právního

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu