Informace č.j.: JMK 21979/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK 21979 /2008               S-JMK  21979/2008 OKP            Mgr. Dzúrová/1243                          22.2.2008

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

dne 12.2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem: „Žádost o informaci dle zákona 106/99 – vyjádření ombudsmana k R52“

V příloze žádosti zasíláte vyjádření veřejného ochránce práv ze dne 7.2.2008 (sp.zn. 2453/2006/VOP/JC/MH ve věci šetření postupu úřadů v rámci přípravných fází projednávání (procedury pořizování územního plánu a hodnocení vlivů na životní prostředí – EIA) záměru výstavby kapacitního silničního spojení Brna a Vídně.

 

            V Žádosti  požadujete:

a)      sdělit, kdy a kde došlo k jednání s ombudsmanem v dané věci

b)      sdělit, kdo se jednání podle bodu a) zúčastnil a předat kopie prezenčních listin

c)      sdělit o čem bylo jednáno a jakých závěrů bylo dosaženo

d)      předat veškerou korespondenci v dané věci jednání s ombudsmanem, a to včetně dokumentů předaných, a to i korespondence, kterou byly domlouvány schůzky s ombudsmanem a která následovala po jednáních

 

Informace požadujete za období od 1.12.2006. Nepožadujete předání kopie přípisu veřejného ochránce práv zaslaného v příloze.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

K bodu a – d) žádosti sděluji:

V požadovaném období tj. od 1.12.2006 neproběhla v dané věci žádná jednání mezi veřejným ochráncem práv a JMK. Povinný subjekt tedy nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

K bodu d) žádosti dále sděluji, že veškerá korespondence mezi veřejným ochráncem práv a Krajským úřadem Jihomoravského kraje v dané věci Vám již byla zaslána a to:

 - sdělením č.j.  JMK 23009/2007 ze dne 27.2.2007 (přípis veřejného ochránce práv z 30.5.2006, sp.zn. 2453/2006/VOP/JC)

- sdělením č.j. JMK 23015/2007 ze dne 27.2.2007 (dopis ředitele KrÚ JMK ze dne  23.6.2006, č.j.  JMK 72217/2006), 

- sdělením č.j. JMK 93076/2007 ze dne 20.7.2007 (závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ze dne 26.4.2007, sp.zn. 2453/2006/VOP/JC)

- sdělením č.j. JMK 93064/2007 ze dne 23.7.2007 (dopis ředitele KrÚ JMK ze dne 4.6.2007, č.j. JMK 62445/2007).

Tyto informace máte již prokazatelně k dispozici a nejsou Vám tudíž opětovně zasílány.

 

Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

 

 

 

 

 

            S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního a právního