Hospic sv. Alžběty připravuje pobytovou odlehčovací službu

Částkou 5 milionů korun přispěje Jihomoravský kraj Hospici sv. Alžběty v Brně na rekonstrukci severního křídla kláštera na Starém Brně, ve kterém se hospic nachází. Poskytnutí dotace schválili krajští zastupitelé na svém zasedání 20. června 2019.

„Cílem projektu je vytvoření nové pobytové odlehčovací služby s kapacitou 23 lůžek, první svého druhu na území města Brna. Pro její vznik je nezbytné provést rekonstrukci a dostavbu dnes nevyužívané části budovy, která je v havarijním stavu. Předkládaným projektem rekonstrukce a dostavby nevyužívané části budovy vzniknou vhodné podmínky pro poskytování pobytové odlehčovací služby. Vzhledem k demografickému trendu stárnutí populace bude tento typ služeb stále více žádaný – neustále přibývá osob vyššího věku, které nutně potřebují speciální sociální služby. Dotace bude poskytnuta za podmínky, že její příjemce prokazatelně doloží dostatek finančních prostředků na realizaci investiční akce, a to před vyplacením této dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Obsahem uvedené sociální služby bude péče o klienty v terminálním stádiu nemoci, o které se jinak starají pečující v domácím prostředí, případně o osoby, které jsou zcela odkázány na nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných. Klienti budou v sociální službě umístěni na dobu určitou, tedy do doby, než budou pečující osoby opět připraveny poskytovat péči. Současně tak bude sníženo pečujícím osobám riziko sociálního vyloučení.

Lze očekávat, že služba bude poskytovat péči několika stovkám klientů v každém roce provozu. Zkušenosti z poskytování současných služeb ukazují, že zájem o novou službu bude vysoký.