Informace č.j.: JMK 33181/2008

 Jihomoravský kraj  
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
  
 
 
            Čj.:                                             SpZn.:                                               Vyřizuje/linka                                    Brno
JMK 33181/2008                         S-JMK 30183/2008 OKP                        Mgr. Poláčková/541651217                       7. 3. 2008
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – „vánoční přání“ pana Venclíka - II
 
 
Vážení,
 
dne 2. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – „vánoční přání“ pana Venclíka - II“ (dále jen „Žádost“) požadující:
 
a) sdělit, ve  kterém denním a periodickém tisku byly uveřejněna v roce 2007 vánoční a novoroční blahopřání, kde je zobrazen 1. náměstek Venclík, a kde došlo k jakékoliv úhradě z rozpočtu JMK (fotografické služby, editorské služby, publikace, atd.),
b) předat veškerou korespondenci s denním a periodickým tiskem ve věci těchto blahopřání  dle bodu a), včetně objednávek a faktur
c) předat veškerou korespondenci s tím subjektem, který provedl fotografické práce pro tato blahopřání“ dle bodu a) ( a včetně blahopřání přiložených v příloze), a to včetně objednávek a faktur
d) ) předat veškerou korespondenci s tím subjektem, který provedl grafický návrh blahopřání“ dle bodu a), včetně objednávek a faktur
e) předat kopii dokumentu, které dokládají, kdo uveřejnění těchto blahopřání“ dle bodu a) schválil.“
 
            V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinným subjektem (mj.) územní samosprávné celky a jejich orgány. Dle téhož ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. povinné subjekty mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Působnost Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů je vymezena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění vánočních a novoročních blahopřání Jihomoravského kraje by nepochybně spadalo do jeho samostatné působnosti, neboť zde nejde o výkon jakéhokoli úseku svěřené státní správy.
 
            K Vámi požadovaným informacím vztahujícím se k případným vánočním a novoročním přáním uveřejněným v roce 2007, na kterých by byl zobrazen 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje ing. Milan Venclík jako osoba jednající jménem povinného subjektu (tj. Jihomoravského kraje) Vám sdělujeme, že povinný subjekt žádné takové informace nemá a ani není povinen mít k dispozici, neboť mu tato povinnost nevyplývá z žádného zákonného ustanovení. Vzhledem k tomu, že Jihomoravský kraj za sebe nezveřejňoval v roce 2007 žádná vánoční a novoroční blahopřání, na kterých byl vyobrazen ing. Venclík, poskytujeme Vám tímto výše uvedenou doprovodnou informaci.
 
            Pokud jde o informace  týkající se „vánočních blahopřání“ ing Milana Venclíka, kde jednal svým jménem, jako veřejně činná osoba, politik, představitel politické strany, nejde o informace vztahující se k působnosti Jihomoravského kraje či jeho orgánů. Z tohoto důvodu Vaši Žádost v části týkající se těchto blahopřání (viz. také přílohy Vaší Žádosti – kopie blahopřání uveřejněných v Právu a Mladé frontě dnes) v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládáme. Pro úplnost uvádíme, že ač na Vámi přiložených kopiích blahopřání je u jména ing. Venclíka uvedena rovněž jeho funkce 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, jedná se v tomto případě výraz veřejné činnosti ing. Venclíka jako politika (viz. rovněž odkazy na jeho funkci v ODS a odkazy na www. odsjmk.cz) obracejícího se na své spoluobčany s blahopřáním do roku 2008 a tedy činnost, ve které ho nelze považovat za povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb.
 
           
S pozdravem
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
       vedoucí odboru kontrolního a právního