Informace č.j.: JMK 27130/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                   Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 27130/2008                S-JMK 27130/2008 OKP                 Krásná/541651233                7. 3. 2008
 
 
„Valné hromady Thermal Pasohlávky – 2007 a 2008/2“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 24. 2. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – valné hromady Thermal Pasohlávky – 2007 a 2008/2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti požadujete:
a) sdělit na které dny byly svolány všechny valné hromady (řádné, mimořádné, náhradní, atd.) Thermal Pasohlávky, a to za období od 9.11.2006,
b) předat kopii pozvánek na všechna jednání dle bodu a),
c) kopii korespondence, která dokládá, kdy a jaké valné hromady se ‚nakonaly‘
a proč se nekonaly, a na kdy byly následně svolány v náhradních termínech, a to pro všechna jednání podle bodu a)
,
d) kopii prezenčních listin ze všech jednání podle bodu a),
e) kopii zápisu/záznamu ze všech jednání podle bodu a),
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová,
přijatá i odeslaná, V daném případě se korespondencí rozumí i informace o osobních jednáních s ing. Venclíkem v dané věci. To že by se ing. Venclík nezúčastnil některé valné hromady, neznamená, že v dané věci nemohl jednat a korespondovat.
“.
           
            V souladu s  § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) a b) Žádosti:
-         na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) byla dne 31. 5. 2007 doručena pozvánka společnosti Thermal Pasohlávky a.s. na řádnou valnou hromadu, konanou dne 29. 6. 2007 v budově KrÚ JMK, kopie pozvánky Vám byla předána sdělením č.j.: JMK 140133/2007 ze dne 7. 11. 2007.
-         dne 13. 7. 2007 byla na podatelnu KrÚ JMK doručena pozvánka společnosti Thermal Pasohlávky a.s. na náhradní valnou hromadu, konanou dne 27. 7. 2007 v budově KrÚ JMK, kopie pozvánky Vám byla předána sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 61/2008 ze dne 12. 2. 2008 v písemné podobě a sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 17361/2008 ze dne 13. 2. 2008 v elektronické podobě.
-         dne 3. 9. 2007 byla na podatelnu KrÚ JMK doručena pozvánka společnosti Thermal Pasohlávky a.s. na minořádnou valnou hromadu, konanou dne 27. 7. 2007 v budově KrÚ JMK, kopie pozvánky Vám byla předána sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 61/2008 ze dne 12. 2. 2008.
 
            Kopie pozvánek na svolání valných hromad společnosti Thermal Pasohlávky a.s. Vám již byly povinným subjektem předány, jak výše uvedeno, máte je tedy prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány.
 
k písm. c) Žádosti:
-         vzhledem ke skutečnosti, že povinnému subjektu není z dokumentů, které má k dispozici, známo, proč se řádná valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s., plánovaná na den 29. 6. 2007, nekonala může se povinný subjekt pouze domnívat, že se tak stalo z důvodu dlouhodobé nemoci předsedy představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. MUDr. Tomáše Lochmana, který dopisem ze dne 26. 7. 2008 rezignoval na funkci předsedy představenstva. Kopii dopisu zasíláme v příloze. Termín svolání náhradní valné hromady společnosti Thermal Pasohlávky a.s. je uveden v rámci vyřízení písm. a) Žádosti.
 
k písm. d) Žádosti:
-         v příloze Vám předáváme kopii dokumentů s názvy „LISTINA PŘÍTOMNÝCH“ a „Seznam akcionářů“ náhradní valné hromady společnosti Thermal Pasohlávky a.s., konané dne 27. 7. 2008 v budově KrÚ JMK.
 
k písm. e) Žádosti:
-         povinný subjekt má k dispozici pouze „Zápis ze zasedání náhradní valné hromady obchodní společnosti Thermal Pasohlávky a.s. konané dne 27. 7. 2007 v budově Krajského úřadu JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno“, který Vám již byl předán sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 61/2008 ze dne 12. 2. 2007, vzhledem ke skutečnosti, že zápis máte prokazatelně k dispozici, není Vám opětovně zasílán.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
IČ                            DIČ                             Telefon                     Fax                             E-mail                                                             Internet
70888337               CZ70888337               541651233                541651289                 krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz