Informace č.j.: JMK 27102/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                           JMK 27102/2008                S-JMK 27102/2008 OKP                Krásná/541651233               6. 3. 2008
 
 
„Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ – poskytnutí informace
 
 
Vážená paní,
 
dne 22. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „Žádost“).
 
            Dle Žádosti požadujete:
Prosím o zaslání informace týkající se kulturních památek na území Jihomoravského kraje. Žádám o zaslání těchto konkrétních skutečností:
-         počet a seznam kulturních památek na území kraje,
-         jak se Jihomoravský kraj zasazuje o jejich ochranu, popřípadě, které památky
byly v loňském roce 2007 zrekonstruovány,
-         kolik finančních prostředků z rozpočtu kraje bylo na tyto opravy poskytnuto.
 
           
            V souladu s  § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v elektronické podobě zasíláme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
Počet seznamů kulturních památek na území kraje:
-         v Jihomoravském kraji je podle oficiálního seznamu NPÚ Praha, ústředního pracoviště, evidováno v ÚSKP (ústřední seznam kulturních památek) 4564 nemovitých památek. Tento seznam je dostupný na internetové adrese: http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php, na stránkách NPÚ Praha www.npu.cz. Dle zákona 20/1987 Sb., o statní památkové péči, vede kraj podle výpisu z ÚSKP vlastní seznam památek, ze kterého Vám v příloze zasíláme výpis v elektronické podobě, a který obsahuje 5065 nemovitých památek. Rozdíl v počtu památek mezi uvedenými seznamy je způsoben tím, že v krajském seznamu je zahrnuto navíc 501 památek, které byly součástí původních seznamů územních pracovišť NPÚ. V současné době je v NPÚ Praha dokončován úkol Ministerstva kultury tzv. obnova identifikace památkového fondu ČR, jejímž výsledkem bude aktualizace centrální evidence památek (ÚSKP). Seznam movitých kulturních památek Jihomoravský kraj nevede, ten je dostupný pouze registrovaným uživatelům na adrese www.npu.cz.
 
Jak se Jihomoravský kraj zasazuje o jejich ochranu, popřípadě, které památky byly v loňském roce 2007 zrekonstruovány:
-         na ochranu památek přijal Jihomoravský kraj Koncepci zachování a obnovy kulturních památek, kde jsou vytyčeny hlavní zásady, kterými se kraj v péči o památkový fond na svém území řídí. Jihomoravský kraj nevede seznam památek, které byly rekonstruovány.
 
Kolik finančních prostředků z rozpočtu kraje bylo na tyto opravy poskytnuto:
-         v roce 2007 bylo na zachování a obnovu kulturních památek vynaloženo z rozpočtu kraje celkem 36 521 tis. Kč. 27 598 tis. Kč jako dotace jednotlivým vlastníkům kulturních památek – fyzickým osobám, obcím, církevním organizacím a ostatním právnickým osobám a 8 923 tis. Kč formou půjčky Benediktinskému opatství Rajhrad na zajištění spolufinancování projektu „Benediktinské opatství Rajhrad, Památník písemnictví na Moravě“.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
           
 
S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
IČ                            DIČ                              Telefon                      Fax                              E-mail                                                                Internet
70888337               CZ70888337                541651233                 541651289                 krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz