Začalo hodnocení v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2019

Desetičlenná komise v čele se starostou Křtin Františkem Novotným začala navštěvovat obce přihlášené do krajského kola soutěže Vesnice roku 2019. Do soutěže se letos na jižní Moravě přihlásilo celkem 18 obcí (v celé ČR 205).

Tato soutěž, která propaguje venkov s jeho tradicemi a způsobem života, má za cíl upozornit na význam venkova a podpořit občany k účasti na rozvoji svého domova. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty. Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Ocenění obcí:
Hlavní ceny – tzv. stuhy:
• Zlatá stuha za vítězství v krajském kole
• Modrá stuha za společenský život
• Bílá stuha za činnost mládeže
• Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
• Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Diplomy:
• Za moderní knihovnické a informační služby
• Za vzorné vedené kroniky
• Za rozvíjení lidových tradic
• Za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena)
• Za příkladnou péči o historickou zástavbu obce
Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Nepovinná kategorie:
• Zlatá cihla v Programu obnovy venkova - ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy venkova
Nepovinná kategorie v JMK: Jihomoravský krajáč – soutěž o tradiční typický místní pokrm
Mimo uvedené ceny komise může udělit i mimořádná ocenění či čestná uznání.

Loni zvítězila v Jihomoravském kraji obec Hrušky z okresu Vyškov, v roce 2017 vyhrál krajské kolo městys Křtiny z Blanenska, starosta František Novotný je letos předsedou krajské komise.
Jihomoravský kraj má v rozpočtu pro soutěž Vesnice roku 1,5 mil. Kč, ze kterých bude hradit finanční dary oceněným obcím a organizační záležitosti spojené s krajským kolem (dopravu krajské komise, grafiku a tisk brožury s nákladem 2 500 kusů, věcné dary a diplomy.) Hodnocení obcí bude probíhat od pondělí 3.6. do pátku 7.6. 2019 se zveřejněním výsledků na tiskové konferenci v Křtinách na zámku v pátek 7.6. 2019 v 16:30.

Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem je v současnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Mezi spolupracující organizace patří Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR. Další informace najdete na www.vesniceroku.cz