Informace č.j.: JMK 27122/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                    Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 27122/2008                 S-JMK 27122/2008 OKP                 Krásná/541651233                6. 3. 2008
 
 
„Žádost občana ing. Milana Venclíka hejtmanu JMK – odložení žádosti“
 
Vážení,
 
dne 23. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – žádost občana ing. Milana Venclíka hejtmanu JMK – odložení žádosti“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
dne 13.9.2007 na Zastupitelstvu JMK vystoupil první námětek hejtmana JMK pan ing. Milan Venclík a explicitně jako občan podal povinnému subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., hejtmanu JMK, velmi komplexní žádost o informace dle zákona 106/99 Sb., a kdy požádal o pět souborů informací (viz přepis ze zvukového záznamu připojený níže).
Požadujeme
a) sdělit, kolik Kč měl ing. Venclík za vyžádané informace na základě výzvy k úhradě zaplatit a kolik Kč skutečně zaplatil,
b) předat kopii výzvy k úhradě zaslané v dané kauze ing. Venclíkovi, a to včetně kopie doručenky,
c) sdělit kolik stran kopií bylo pro ing. Venclíka v rámci předmětné žádosti o informace skutečně nakopírováno, sdělit kolik stran kopií ing. Venclík převzal a kolik stran kopií
ing. Venclík zaplatil
,
d) sdělit kolik hodin trvala příprava odpovědi na žádost ing. Venclíka a kolik hodin
 práce bylo ing. Venclíkovi vyúčtováno a sdělit kolik Kč bylo za toto mimořádně rozsáhlé vyhledávání ing. Venclíkovi uvedeno do výzvy k úhradě a kolik Kč ing. Venclík
z toho zaplatil.
“.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a), resp. písm. b) Žádosti:
-         vzhledem ke skutečnosti, že poskytnutí informací požadovaných v žádosti žadatele ing. Venclíka, bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byl žadatel sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 133555/2007 ze dne 11. 10. 2007 vyzván k uhrazení částky 18 307,00 Kč. Kopii sdělení s doručenkou, ve kterém byly anonymizovány osobní údaje (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 32572/2008 ze dne 6. 3. 2008), Vám předáváme v příloze.
 
k písm. c) Žádosti:
-         informace „kolik stran kopií bylo pro ing. Venclíka v rámci předmětné žádosti
o informace skutečně nakopírováno
“, je uvedena ve výzvě k  úhradě za požadované informace (v odstavci, Rozpis úhrady), kterou Vám předáváme v rámci písm. a) a b) Žádosti. S ohledem na skutečnost, že žadatel požadovanou úhradu nezaplatil, nebyly mu poskytnuty kopie žádných dokumentů.
 
k písm. d) Žádosti:
-         k ustanovení „sdělit kolik hodin trvala příprava odpovědi na žádost ing. Venclíka“ uvádíme: Doba strávená nad přípravou odpovědi na Žádost žadatele nebyla počítána, ani nijak zaznamenávána. V tomto případě se jedná o vytváření nových informací dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. („Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“).
Totéž se týká i ustanovení „kolik hodin práce bylo ing. Venclíkovi vyúčtováno“. Na tyto citované části písm. d) Žádosti se totiž zákon č. 106/1999 Sb. nevztahuje. Žadatel byl v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. vyzván k úhradě za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Žadateli bylo do výzvy k úhradě za mimořádně rozsáhlé vyhledání uvedeno celkem 35 hodin práce pracovníků Krajského úřadu Jihomoravského kraje, tj. v přepočtu 7 105,00 Kč. Úhrada jak výše uvedeno nebyla uhrazena.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
           
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
 
IČ                        DIČ                         Telefon                Fax                       E-mail                                                          Internet
70888337           CZ70888337           541651233           541651289            krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz