Informace o připravenosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje na volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. – 25. 5. 2019

Úkoly krajského úřadu ve volbách: organizačně technicky zajišťuje přípravu, průběh a provedení voleb v kraji, řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech.

Školení okrskových volebních komisí: na území města Brna zabezpečil ve spolupráci s ČSÚ krajský úřad svými zaměstnanci, na ostatním území kraje na základě písemné žádosti ředitele KrÚ JMK zabezpečily školení pro svůj správní obvod pověřené obecní úřady rovněž ve spolupráci s ČSÚ (aby byla zajištěna jednotnost a odborná úroveň školení, obdržely všechny pověřené obecní úřad písemný materiál k obsahu školení).

Konání voleb: pátek 24. 5. 2019 14:00 – 22:00 hod. sobota 25. 5. 2019 8:00 – 14:00 hod. (volební místnosti jsou většinou na obecních úřadech, ve městech ve školách)

Kdo může volit: Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu (EP) právo volit na území ČR do EP mají kromě občana ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne věku 18 let, také občané jiného členského státu, kteří kromě věku musí splňovat další podmínky: musí být alespoň od 10. 4. 2019 vedeni na území ČR v evidenci obyvatel, požádali do 14. 4. 2019 obecní úřad podle místa trvalého pobytu o zápis do seznamu voličů pro volby do EP, popřípadě do tohoto data požádali příslušný obecní úřad o převedení údajů z dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí do seznamu voličů pro volby do EP. Pokud občan jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do EP již při volbách v roce 2004, 2009 a 2014, je nyní do seznamu voličů zaveden automaticky.

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do EP (občana ČR i občana jiného členského státu EU) je zápis do seznamu voličů pro tyto volby! Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, komise hlasování neumožní. TO NEPLATÍ, pokud volič hlasuje na voličský průkaz, nebo pokud se volič v době po 14. 4. 2019 do 22.5.2019 (tj. do uzavření seznamu voličů pro volby do EP) přestěhoval a předloží komisi v místě nového bydliště potvrzení, že byl vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do EP v místě původního bydliště. Pokud se jedná o voliče, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu (=volič, který se dlouhodobě zdržuje v zahraničí), předloží komisi podle trvalého pobytu v ČR potvrzení ze zastupitelského úřadu, že byl ze zvláštního seznamu vyškrtnut. Takový volič musí zároveň prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku.

POZOR! Povinnost předložit potvrzení v případě přestěhování se nevztahuje na voliče, kteří se v rozhodném období přestěhovali v rámci obce a ve statutárním městě Brně v rámci území jedné městské části!!

Voličský průkaz: žádost na OÚ podle trvalého pobytu nebo na zastupitelský úřad. Na voličský průkaz je možné volit v kterémkoli volebním okrsku na území ČR.

Co volič musí u voleb prokázat:
Občan ČR
: totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR.
Občan EU: Zákon neupravuje, jakými doklady prokazují totožnost a státní občanství EU. Většinou to bude cestovním pasem nebo průkazem o povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (všechny OÚ a ÚMČ obdržely od krajského úřadu informaci o přehledu dokladů totožnosti v celé EU).

Sčítání hlasů: Okrskové volební komise započnou se sčítáním hlasů okamžitě po ukončení hlasování v sobotu 25. 5. 2019 v 14:00 hod. s tím, že jsou spolu s ČSÚ ve vztahu ke zjištěným výsledkům hlasování, vázáni mlčenlivostí až do okamžiku, kdy se uzavře poslední volební místnost na území EU. Předpoklad uzavření – v neděli 26. 5. 2019 ve 23:00 hod.

Počet volebních okrsků v JMK – 1404

Počet přebíracích míst ČSÚ – 62 (jsou na všech pověřených obecních úřadech a městských částech města Brna), hlavní přebírací místo je na ČSÚ Brno, Jezuitská 2

V době voleb bude v budově KrÚ JMK zabezpečena služba tří zaměstnanců (z toho jeden na úseku státního občanství). Každý den voleb budou čtyři výjezdní skupiny (celkem za oba dny tedy osm dvojic) provádět ve všech okresech kraje kontrolu průběhu hlasování ve volebních místnostech. (kontakty pro novináře JUDr. Sychrová tel. 724 353 248).

Služba na úseku občanských průkazů je zabezpečena všech obecních úřadech typu III a na Magistrátu města Brna (pro zajištění výkonu volebního práva je možné požádat o vystavení OP typu „blesk“).

Kontaktní spojení na KrÚ JMK budou mít k dispozici všechny okrskové volební komise včetně Ministerstva vnitra ČR a ČSÚ.
V době voleb a sčítání hlasů pro případ havárie bude zabezpečena i služba informatika a údržbáře krajského úřadu po telefonu.
Pro případ havárie v kraji jsou zabezpečeny kontakty na policii i JME.

Počet poslanců volených do EP za ČR - 21 (na kandidátní listině maximálně 28)

Počet voličů v kraji – 976 074

Registrační úřad – Ministerstvo vnitra ČR

Počet zaregistrovaných politických stran, hnutí a koalic – 39

Počet rezignací kandidátů – 0

Odvolání kandidátů zmocněncem - 3
Oznámení o těchto odvoláních kandidátů bylo rozesláno na všechny obce v kraji – z důvodu zabezpečení vyvěšení ve všech volebních místnostech. Zároveň jsou všechna odvolání kandidátů zveřejněna na webových stránkách JMK.

Další informace: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=224674&TypeID=2