Jihomoravský kraj v roce 2018 hospodařil s přebytkem 352 milionů korun

Celkové příjmy ve výši 22 902,5 mil. Kč a celkové výdaje 22 550,1 mil. Kč, - to jsou základní parametry hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2018, které 20. května 2019 projednala krajská rada. Ta zároveň doporučila krajskému zastupitelstvu závěrečný účet za rok 2018 ke schválení. Kraj v loňském roce hospodařil s přebytkem 352,386 milionu korun.

V roce 2018 dosáhly příjmy Jihomoravského kraje částky 22 902 538 tis. kč, což je o 2 674 312 tis. Kč více než v roce 2017. Příjmy kraje se tak oproti roku 2017 zvýšily o 13,2 %, a to především vlivem vyššího objemu přijatých dotací. Vlastní příjmy kraje byly v porovnání s rokem 2017 vyšší o 393 593 tis. Kč, nárůst byl způsoben zvýšením daňových příjmů.

Výdaje Jihomoravského kraje v roce 2018 dosáhly objemu 22 550 152 tis. Kč, z toho běžné výdaje 20 106 591 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 443 561 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 byly výdaje vyšší o 3 221 781 tis. Kč, tj. o 16,7 %, přičemž běžné výdaje zaznamenaly meziroční nárůst o 2 183 321 tis. Kč (tj. o 12,2 %) a kapitálové výdaje o 1 038 460 tis. Kč (tj. o 73,9 %). Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích kraje se oproti roku 2017 zvýšil ze 7,3 % na 10,8 %.

Největší podíl na celkových výdajích zaujímaly ve sledovaném období výdaje na vzdělávání, které při objemu 14 141 553 tis. Kč představovaly 62,7 % výdajů kraje, a výdaje v oblasti dopravy, jejichž podíl na celkových výdajích činil 15,8 %. Ostatní výdaje byly vynaloženy především na příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace zřízené krajem v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, kultury a dále na výdaje nutné k zabezpečení činnosti orgánů kraje. Zřízeným příspěvkovým organizacím byla formou příspěvku na provoz uvolněna z vlastních zdrojů kraje částka 2 572 603 tis. Kč, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 148 400 tis. Kč (tj. o 6,1 %). „Jednou z příčin nárůstu provozních výdajů je dopad novelizace nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V důsledku navyšování platových tarifů dochází k nárůstu osobních výdajů jak u vlastního kraje, tak u zřízených příspěvkových organizací, přičemž toto navýšení musí kraje dokrývat z vlastních rozpočtů. S přebytkem naložíme jako každoročně, a to tak, že poměrnou částí rozdělíme do nejvíce podfinancovaných oblastí – doprava, sociální oblast a zdravotnictví,“ zdůraznil hejtman Bohumil Šimek.

Objemově nejvýznamnější skupinu běžných výdajů představovaly výdaje oddílů 31 a 32 – Vzdělávání a školské služby, které dosáhly k 31.12.2018 výše 13 722 190 tis. Kč (68,2% podíl na běžných výdajích). Tato skutečnost byla způsobena zapojením účelových dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kraje.

Objemově nejvýznamnější oblast kapitálových výdajů představovaly výdaje oddílu 22 – Doprava, které dosáhly k 31.12.2018 výše 1 214 087 tis. Kč (49,7% podíl na kapitálových výdajích). Jako nejvýznamnější výdaje v oblasti dopravy lze uvést dotace na projekty spolufinancované z EU pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ve výši 673 199 tis. Kč. Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byl oddíl 35 – Zdravotnictví, kde bylo vyčerpáno 305 963 tis. Kč (12,5% podíl na kapitálových výdajích). V oblasti Vzdělávání a školské služby bylo vyčerpáno 419 362 tis. Kč (17,2% podíl na kapitálových výdajích). Šlo zejména o investiční příspěvky školským příspěvkovým organizacím v celkovém objemu 288 878 tis. Kč.

Ke konkrétním akcím patřily mj.:

- dotace na obnovu kotlů v rámci projektů financovaných z EU „Snížení emisí lokálního vytápění domácností v JMK I. a II.“ ve výši 60 462 tis. Kč,
- dotace statutárnímu městu Brnu na Janáčkovo kulturní centrum ve výši 25 000 tis. Kč,
- rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1 ve výši 27 657 tis. Kč,
- dotace profesionálním složkám integrovaného záchranného systému ve výši 16 998 tis. Kč,
- spolufinancování dotačního programu z Ministerstva vnitra – dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 19 303 tis. Kč,
- příspěvek Jihomoravskému inovačnímu centru Brno (investiční část) ve výši 13 000 tis. Kč,
- investiční příspěvek Domovu pro seniory Bažantnice, příspěvkové organizaci, na akci „Zateplení budovy“ ve výši 10 178 tis. Kč
- investiční dotace v rámci dotačních programů vyhlášených JMK v celkové výši 160 240 tis. Kč,

Hospodaření Jihomoravského kraje k datu 31. 12. 2018 bylo uzavřeno přebytkem ve výši 352 386 tis. Kč (tzn. příjmy byly o uvedenou částku vyšší než výdaje). Pozitivní vliv na hospodaření kraje mělo vyšší plnění vlastních příjmů kraje, jejichž rozpočet byl naplněn na 103,3 %, a nižší čerpání rozpočtu výdajů (94,1 % rozpočtu).

Závěrečný účet bude 15 dní před projednáním v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě na webu Jihomoravského kraje www.jmk.cz  tak, aby se k němu mohli občané kraje vyjádřit.

Hospodaření příspěvkových organizací

K 31. 12. 2018 byl Jihomoravský kraj zřizovatelem 237 příspěvkových organizací:

- 183 organizací v oblasti školství,
- 9 organizací v oblasti kultury,
- 28 organizací v oblasti sociálních služeb,
- 14 organizací v oblasti zdravotnictví,
- 1 organizace v oblasti dopravy,
- 1 organizace v oblasti meziregionální spolupráce,
- 1 organizace v oblasti regionálního rozvoje.

Za rok 2018 z celkového počtu 183 organizací v oblasti školství vykázalo 150 organizací zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 28 395 tis. Kč, hospodaření 32 organizací bylo vyrovnané a 1 organizace vykázala ztrátu ve výši 785 tis. Kč.
Pokud jde o neškolské příspěvkové organizace, z 54 jich vykázalo zlepšený výsledek hospodaření 38 organizací v celkové výši 14 643 tis. Kč, u 12 organizací bylo hospodaření vyrovnané, 4 organizace vykázaly ztrátové hospodaření v celkové výši 59 112 tis. Kč.