Vysvětlení postupu Jihomoravského kraje (společnosti CEJIZA, s.r.o.) při nákupu energií

Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem odebírají
- elektrickou energii ve 604 odběrných místech (z toho 51 v hladině vysokého napětí a 553 v hladině nízkého napětí)
- zemní plyn ve 435 odběrných místech (z toho 370 pro odběr do 630 MWh/ročně – maloodběr, 59 pro odběr nad 630 MWh do 4200 MWh – tzv. střední odběr, 6 velkoodběr s odběrem vyšší než 4200 MWh)

Nákup elektrické energie i nákup zemního plynu je veřejnou zakázkou. S ohledem na množství odebírané elektrické energie i zemního plynu, a tedy i jejich cenu, se v obou případech jedná o veřejné zakázky nadlimitní. Před uzavřením smlouvy je proto nutné postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek .

V předchozích letech společnost CEJIZA, s.r.o., jakožto centrální zadavatel, realizovala zadávací řízení na nákup elektrické energie i zemního plynu nejčastěji formou otevřeného řízení s elektronickou aukcí a formou jednacího řízení bez uveřejnění – nákupem na komoditní burze.


 

 

Oběma postupy, tzn. jak otevřeným řízení s elektronickou aukcí, tak jednacím řízením bez uveřejnění (nákupem na komoditní burze) bylo při nákupech realizovaných v období 2010 – 2017 dosahováno výsledků, které odpovídaly cenám obou komodit na trhu bez zásadních odchylek. Tuto skutečnost společnost CEJIZA, s.r.o. zohlednila při výběru vhodného postupu k nákupu energií v roce 2018; zohlednila však i další relevantní skutečnosti:
Otevřené zadávací řízení s elektronickou aukcí
- zadavatel je schopen (a zároveň povinen) stanovit podmínky kvalifikace dodavatelů, čímž výrazně reguluje možnost, aby nabídky podali dodavatelé, kteří by snad po uzavření smlouvy nerealizovali požadované plnění,
- jedná se o zadávací řízení s nejtransparentnějšími průběhem (uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU, uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, který je veřejně přístupný),
- po podání nabídek je zadavateli znám počet a okruh účastníků zadávacího řízení; zadavateli je známo, kdo z účastníků zadávacího řízení se účastní elektronické aukce,
- cenová „soutěž“ účastníků zadávacího řízení probíhá formou elektronické aukce, do které zadavatel nemůže (není oprávněn) aktivně zasahovat (tzn. úkony v elektronické aukci závisí výlučně na rozhodnutí jednotlivých dodavatelů),
- dodavatelem elektrické energie v roce 2018 pro Jihomoravský kraj a jim zřízené právnické osoby byla společnost Amper Market, a.s., která však v roce 2018 nebyla subjektem registrovaným k obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno; v případě nákupu na komoditní burze by se tento dodavatel nemohl o zakázku ucházet

Jednací řízení bez uveřejnění nákupem na komoditní burze
- zadavateli není znám okruh dodavatelů, kteří jsou oprávněni k realizace obchodu na burze
- zadavatel nestanovuje podmínky kvalifikace dodavatelů (posouzení dodavatelů provádí burza)
- zadavateli není znám okruh ani počet účastníků „jeho“ aukce, tzn. zadavateli není známo, kteří dodavatelé se mohou či budou o zadávanou veřejnou zakázku ucházet
- cenová soutěž účastníků zadávacího řízení probíhá formou elektronické aukce, do které zadavatel není schopen aktivně zasahovat (tzn. úkony v aukci závisí výlučně na rozhodnutí jednotlivých dodavatelů)
Výše uvedené srovnání jednotlivých postupů či podmínek zadávacích řízení dokládá, že nelze jednoznačně určit nejvýhodnějšího postup, a to ani výhodností cen dosažených výhradně na ČMKBK. Jedinou možnou negativní stránkou je u otevřeného zadávacího řízení s elektronickou aukcí velká časová náročnost, což v loňském roce mohlo teoreticky mít dopad na výši nabídkových cen.