Informace č.j.: JMK 27132/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                    Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 27132/2008                 S-JMK 27132/2008 OKP                 Krásná/541651233                5. 3. 2008
 
 
„Korespondence k mezivládní dohodě o R52 – 2007 -2008“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 24. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence k mezivládní dohodě o R52 – 2007 - 2008“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Ve zprávě o činnosti Rady JMK za období od 21.6. do 9.8. předložené na 123RJMK je uvedeno
  • schválila text dopisu hejtmana JMK adresovaného předsedovi vlády ČR ve věci žádosti o přípravu mezivládní dohody mezi Rakouskem týkající se propojení české rychlostní silnice R52 a rakouské dálnice A5.
Žádáme o předání veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů (hejtman, rada, zastupitelstvo, krajský úřad) i jednotlivých radních a zastupitelů ve věci mezivládní dohody ČR a Rakouska k R52
a) s předsedou vlády,
b) s Ministerstvem dopravy,
c) s MŽP,
d) s MMR,
e) s ŘSD,
f) s velvyslancem ČR ve Vídni,
g) Evropskou komisí a jejími subjekty,
h) se všemi ostatními subjekty,
a to za období od 1.1.2007.
Nepožadujeme kopie dokumentů předané v příloze sdělení JMK 114949/2007. Explicitně
ale požadujeme kopii odpovědi na dopis JMK 105339/2007 a kopii veškeré korespondence podepsané ‚hejtmana JMK‘ a 1. náměstka hejtmana ve věci R52.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová,
přijatá i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a veškeré dokumenty předané a převzaté osobně. Zdůrazňujeme, že trváme na předání korespondence emailové a faxové.
 
           
            V souladu s  § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti
-         dopis předsedy vlády č.j.: 13451/07-OSV ze dne 18. 9. 2007, adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje, týkající se propojení české rychlostní silnice R52 a rakouské dálnice A 5, včetně přílohy, kterou je kopie dopisu rakouského spolkového ministra pro dopravu, inovaci a technologii Wernera Faymanna ze dne 27. 6. 2007.
 
k písm. b) Žádosti
-         povinný subjekt má k dispozici pouze kopii dopisu rakouského spolkového ministra pro dopravu, inovaci a technologii Wernera Faymanna ze dne 27. 6. 2007 adresovaný ministru dopravy ČR, který Vám předáváme jako přílohu v rámci písm. a) Žádosti.
 
k písm. c) – h) Žádosti
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. c) – h) Žádosti.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
           
S pozdravem
 
 
 
                                                                                     Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
IČ                       DIČ                          Telefon                Fax                      E-mail                                                           Internet
70888337           CZ70888337           541651233           541651289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz            www.kr-jihomoravsky.cz