Plynulost silničního provozu a kotle na tuhá paliva mají zásadní vliv na ovzduší v JMK

Jihomoravský kraj provedl na podzim roku 2018 ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu měřicí kampaň kvality ovzduší ve vybraných lokalitách. První měřicí lokalita v obci Česká ležela v těsné blízkosti rychlostní silnice dálničního typu I/43, druhá lokalita potom byla v centru obce Kuřim, v blízkosti rušné křižovatky s častým výskytem kolon. Studie se zabývala rozdílem v kvalitě ovzduší ve dvou dopravně zatížených lokalitách, které se liší intenzitou dopravy, plynulostí, průměrnou rychlostí a také konfigurací terénu a počtem topenišť na pevná paliva. Prokázalo se, že plynulost silniční dopravy a využívání lokálních topenišť na pevná paliva jsou zcela zásadní faktory zhoršení kvality ovzduší.

"Znečištění ovzduší má negativní dopad na naši kvalitu života. Domácí topeniště spalující pevná paliva jsou nejvýznamnějším zdrojem prachových částic PM10, PM2,5 a polyaromatických uhlovodíků, které vznikají nedokonalým spalováním. Druhým významným negativním faktorem je silniční doprava, zejména tam, kde je častý výskyt kolon a nedostatečná dopravní infrastruktura," uvedl Vít Rajtšlégr, radní pro životní prostředí.

Součástí měřicí kampaně bylo také zjištění intenzit dopravy na přilehlých silničních komunikacích I. třídy (I/43 - Česká) a II. třídy (č. 385 a 386 – Kuřim). V České projelo po dobu měření denně průměrně cca 40 tisíc vozidel, v Kuřimi pak přibližně 26 tis. vozidel. Pokud bychom uvažovali intenzity bez nočních hodin (tzn. mezi 5:00 – 21:00), projede v lokalitě Česká průměrně 2160 vozidel za hodinu, zatímco v lokalitě Kuřim 1470 vozidel za hodinu (tj. 68 %). Zásadní je rozdíl v průměrné rychlosti, zatímco v České projíždějí vozidla plynule rychlostí zhruba 106 km/h, v lokalitě Kuřim se průměrná rychlost pohybovala těsně pod úrovní 40 km/h. Tento fakt má zásadní vliv na zjištěnou úroveň znečištění ovzduší. Plynulost silniční dopravy má obecně výrazně pozitivní vliv na emise poletavého prachu a oxidů dusíku tím, že když auto jede plynule, jede na vyšší převodový stupeň, má nižší spotřebu paliva, a tedy i tvorbu emisí z jeho spalování. Stejně tak plynule jedoucí auto nebrzdí a neakceleruje, což jsou další významné zdroje emisí prachu – emise z otěrů brzdového obložení a pneumatik při brždění, resp. při akceleraci. V obci Česká v těsné blízkosti rychlostní silnice I/43 byly po celou dobu měřeny nižší koncentrace PM10 než v lokalitě Kuřim v centru obce poblíž křižovatky, kde jsou často kolony a časté popojíždění a brždění aut. Současně byl v Kuřimi zaznamenán výraznější nárůst imisí prachových částic ve večerních hodinách po opadnutí dopravní špičky. Jedná se nejspíše o vliv lokálních topenišť, která co do množství prachových látek překonávají i obvyklou dopravní špičku v této oblasti.

Tato měřicí kampaň prokázala jednoznačný pozitivní vliv dostatečně kapacitní komunikace plnící funkci obchvatu obce Česká oproti městu Kuřim, kde vede veškerá silniční doprava samým centrem města. I když jsou dopravní intenzity na stávající rychlostní komunikaci I/43 u obce Česká o zhruba 35 % vyšší, tak zjištěná úroveň kvality ovzduší je z hlediska prašných částic a benzo[a]pyrenu lepší než v centru Kuřimi. „Není tedy pravdou opakované tvrzení, že výstavbou nových silnic a obchvatů nutně dojde k násobení emisí, a tedy i zhoršení kvality ovzduší. Tato opakovaně mylně používaná úvaha vychází z představy, že výstavbou jakékoli nové komunikace dojde k přesunu stejných dopravních výkonů i stejných emisí z dopravy na novou trasu a současně nedojde k poklesu na původní trase (v centru města). Naopak, nová trasa silniční komunikace umožní projektovat dopravní komunikaci tak, aby nedocházelo ke zbytečnému narušení plynulosti. Na původní trase pak logicky musí dojít k poklesu dopravních výkonů, a tedy i emisí. Současně nová trasa komunikace umožní realizovat v centru další netechnická opatření na snížení vlivů dopravy,“ shrnul Vít Rajtšlégr.

Souhrnná zpráva z měřicí kampaně v obci Česká a městě Kuřimi je zpřístupněna na webu Jihomoravského kraje - https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=1788&TypeID=1 .