TK 29. 2. 2008

Tisková konference 29. února 2008

 

Na tiskové konferenci Jihomoravského kraje Anna Procházková (od 1. 3. 2008 náměstkyně hejtmana JMK) hovořila o  komunikaci R 52.  Člen Rady JMK František Adamec  přiblížil některé schválené materiály včerejšího zasedání zastupitelstva JMK z oblasti zdravotnictví. Novinářům se rovněž představil nový člen Rady JMK (od 1. 3. 2008) Vít Blaha.

          

 

Variantní spojení Brna s Vídní přes Břeclav není levnější ani kratší

 

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na 23. zasedání konaném 28. 2. 2008 vyjádřilo svým usnesením jednoznačnou podporu rychlostní silnici R 52 v trase Brno – Mikulov – Vídeň, která je zakotvena v územním plánu vyššího územního celku Břeclavsko a Politice územního rozvoje ČR, a zásadně odmítá zpochybňování dosavadní přípravy.

Evropská komise totiž požaduje prověřit variantní vedení a srovnat varianty trasy Brno – Vídeň. Je proto nutné srovnat připravovanou variantu v trase rychlostní silnice R 52 Pohořelice – Mikulov, státní hranice s variantou rychlostní silnice R 55 Břeclav - státní hranice. Pro variantu rychlostní silnice R 55 bylo nutno nejprve prověřit průchod územím jižně od Břeclavi kapacitní čtyřpruhovou směrově dělenou komunikací v úseku od napojení na dálnici D 2 směrem na jihozápad do místa překročení státní hranice s Rakouskem směrem na Reinthal. V dálkových relacích by se tak cesta z Vídně do Brna přes Břeclav prodloužila cca o 12 km.

Vyhledáním variant rychlostní silnice mezi Břeclaví a státní hranicí se zabýval jako první Ing. Jiří Kalčík – autorizovaný inženýr. Vyhledal v tomto prostoru s doporučením k dalšímu sledování 2 varianty (označené 3 a 4). Ředitelství silnic a dálnic provedlo posouzení této práce s výsledkem, že žádná z navržených variant požadavky ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ nesplňuje. Za největší nedostatek studie považuje skutečnost, že prakticky vůbec neřeší otázku územní průchodnosti navržených variant. Z důvodu uvedených nedostatků Ředitelstvím silnic a dálnic bylo zadáno zpracování vyhledávací studie Rychlostní silnice R 55 Břeclav, D2 – hranice ČR/Rakousko, Reinthal, která vychází z ideí variant ing. Kalčíka. Studii zpracovávala projekční kancelář pro dopravní a inženýrské stavby HBH Projekt spol. s r.o. Výsledkem je navržení komplexního dopravního řešení variant rovněž označených 3 a 4 v prostoru města Břeclavi, které umožní optimální dopravní obsluhu území a přitom v maximální míře zajistí odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území města. 

Výsledky:

R 55 Břeclav, D2 – hranice ČR/Rakousko, Reinthal

Varianta 3             délka 17,1 km             předpokl. investiční náklady 12,8 miliard Kč

Varianta 4             délka 15,4 km             předpokl. investiční náklady 10,9 miliard Kč

R 52 Pohořelice – Mikulov, hranice ČR/Rakousko

Varianta 1x           délka 23 km                předpokl. investiční náklady 10,0 miliard Kč

Jak varianta rychlostní silnice R 52, tak varianty rychlostní silnice R 55, mají vliv na jednotlivé složky životního prostředí včetně vlivů na lokality NATURA 2000. Varianty rychlostní silnice R 55 kromě toho prochází biosférickou rezervací Dolní Morava a Lednicko - valtickým areálem, památkou UNESCO v délce několika kilometrů.

Dne 22. 8. 2007 se na hejtmana Jihomoravského kraje obrátil tajemník České komise pro UNESCO Ing. Pavel Škoda ve věci Lednicko – valtického areálu. Domníval se, že dojde k ohrožení této unikátní památky vedením rychlostní silnice, která by územím měla vést v rozporu s připomínkami rezortů k novému jihomoravskému plánu. Upozornil, že v současné situaci, kdy pokračuje příprava výstavby rychlostní komunikace, jež by přeťala území LVA a tím zásadním způsobem narušila jeho integritu, nezbývá než s velkým znepokojením konstatovat, že pokračováním tohoto procesu by došlo k velmi politováníhodnému porušení ustanovení Úmluvy o světovém dědictví, jíž je ČR vázána.

Na závěr se nabízí otázka – Je skutečně pravdivé tvrzení ekologů, že varianty přes Břeclav jsou  výrazně výhodnější jak ekonomicky, tak dopravně a ekologicky?

 

 

Ing. arch. Anna Procházková

členka Rady Jihomoravského kraje

 

 

 

 

Dotace v oblasti zdravotnictví

 

          Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 28. února 2008 schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008 na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví celkem 18 subjektům v celkové výši 6 790 370 Kč. Již dříve – 7. února 2008 -  schválila Rada JMK dotace  49 subjektům v celkové výši 1 142 466 Kč.

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 8. listopadu 2007 a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu JMK pro rok 2008 na podporu a rozvoj NNO zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví (dále jen Zásady) bylo vyhlášeno dotační řízení v programech:

  • Program 1 – podpora NNO působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče na území Jihomoravského kraje,
  • Program 2 – podpora činnosti NNO působících v oblasti zdravotní osvěty a prevence na území JMK.

 

V řádném termínu bylo podáno celkem 114 žádostí s celkovým objemem požadavků na dotaci ve výši 19 528.380,- Kč. V Programu 1 bylo podáno 29 žádostí (požadováno 15 826 641,- Kč), z toho 5 žádostí o investiční dotaci (požadováno 1 705 000,- Kč). V Programu 2 bylo podáno 85 žádostí v celkovém objemu 1 996 739,- Kč, z toho 54 žádostí o dotaci na provozní náklady (požadováno 1 396 814,- Kč) a 31 žádostí o dotaci na rekondiční pobyty (požadováno 599 925,- Kč).

 

 

 

 

 

Investiční úvěr pro znojemskou nemocnici

 

 

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 28. února 2008 schválilo záměr převzetí ručitelského závazku Jihomoravským krajem za závazky Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace, vůči poskytovateli úvěru, vzniklé ze smlouvy o úvěru na financování investiční akce „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba“ v období 2008 - 2011.

 

Investiční úvěr ve výši 150 milionů Kč bude určen na financování investiční akce „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba“ v období 2008 - 2011. Jeho poskytovatel bude vybrán na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávací podmínky bude v souladu se zřizovací listinou organizace schvalovat Rada Jihomoravského kraje. Zastupitelstvu Jihomoravského kraje bude následně předloženo ke schválení převzetí ručitelského závazku  s uvedením konkrétních podmínek vybraného poskytovatele úvěru.

Z ekonomických výsledků nemocnice k 31. 12. 2007 vyplývá, že nemocnice nemá dostatek vlastních finančních prostředků, aby mohla splácet investiční úvěr v navrhovaném rozsahu 150 milionů Kč. Z tohoto důvodu je reálné, že banka bude uplatňovat svou pohledávku na Jihomoravském kraji, resp. že Jihomoravský kraj bude muset poskytnout nemocnici příslušné finanční prostředky na krytí úroků a jistiny úvěru.

 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, realizuje v současné době stavbu „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, I. etapa – 1. část“ podle schváleného investičního záměru. Dále je připravována II. etapa této stavby, která bude hrazena částečně ze státního rozpočtu, částečně z fondů EU a částečně z prostředků Jihomoravského kraje. Realizace II. etapy stavby bude zahájena v roce 2008 a ukončena podle předpokladu v roce 2011.

 

 

 

Změny závazných ukazatelů některých příspěvkových organizací

 

 

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 28. února 2008 schválilo změny závazných ukazatelů některých příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví:

 

I. Převod finančních prostředků z Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje do Fondu pro sociální věci Jihomoravského kraje

Zastupitelstvo JMK schválilo převod finančních prostředků ve výši 7.130.000 Kč v roce 2008 z Fondu pro zdravotnictví Jihomoravského kraje do Fondu pro sociální věci Jihomoravského kraje v termínu do 31. 3. 2008.

Finanční prostředky ve výši 7.130.000 Kč byly již v roce 2007 schváleny k použití na zvýšení účelově určené investiční dotace Nemocnici Znojmo, příspěvkové organizaci, o částku 8.000.000 Kč na rok 2007, na akci „Rekonstrukce a dostavba, I. etapa – 1. část“, s použitím v letech 2007 – 2008.

 

II. Snížení příspěvků na provoz bez účelového určení na rok 2008

Zastupitelstvo JMK schválilo snížení příspěvků na provoz bez účelového určení příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví na rok 2008 v celkové částce 3.820.000 Kč:

- Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace – snížení o částku 647.000 Kč,

- Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy, příspěvková organizace – snížení o částku 815.000 Kč,

- Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice, příspěvková organizace      – snížení o částku 332.000 Kč,

- Dětská ozdravovna Křetín, příspěvková organizace – snížení  o částku 332.000 Kč,

- Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková organizace – snížení o částku 338.000 Kč,

- LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace – snížení o částku 129.000 Kč

- Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace – snížení o částku 1.227.000 Kč.

Příspěvky na provoz bez účelového určení jsou výše uvedeným organizacím snižovány v důsledku nižších předpokládaných nákladů v roce 2008 oproti rozpočtu na rok 2008, jedná se především o osobní náklady v návaznosti na Radou Jihomoravského kraje schvalovaný objem prostředků na platy pro rok 2008.

 

III. Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Změna závazného ukazatele Nemocnici Znojmo, příspěvkové organizaci  - zvýšení účelově určeného příspěvku na provoz na rok 2008 na zabezpečení lékařské služby první pomoci (dále jen „LSPP“) ve výši 200.000 Kč.

 

IV. Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy, příspěvková organizace

Zastupitelstvo JMK schválilo účelově určený příspěvek na provoz na 13. Mezinárodní sympozium o speleoterapii Dětské léčebně se speleoterapií Ostrov u Macochy, příspěvkové organizaci (dále jen „DL Ostrov“), na rok 2008 ve výši 50.000 Kč. Sympozium bude pořádáno k 25. výročí trvání Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy ( 23. - 25. 10. 2008).

 

V. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Zastupitelstvo JMK schválilo závazný ukazatel – poskytnutí dotace na investice určené na akci „Nemocnice Vyškov – rekonstrukce západního křídla“ Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci, ve výši 15.425.000 Kč, na rok 2008.

Na tuto akci již byla poskytnuta dotace v roce 2007 ve výši 31.000.000 Kč (20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané dne 13. 9. 2007). Na akci je dále schváleno poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 9.000.000 Kč.

Objekt západního křídla hlavní budovy nemocnice je funkční celek a rekonstrukce musí probíhat současně ve všech podlažích z důvodu vertikálních a horizontálních rozvodů vody, topení, kanalizace. Jedná se o objekt, který je provozován cca 50 let bez větších oprav a z hlediska technického stavu je v současné době ve stavu havarijním především elektroinstalace, zdravotně-technická instalace, atd.