Informace č.j.: JMK 12990/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                           JMK 12990/2008                S-JMK 12990/2008 OKP               Krásná/541651233              3. 3. 2008
 
 
„VYŘÍZENÍ ODVOLÁNÍ – jednání hejtmanů 18.6. – spojední Brna a Vídně“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 27. 1. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – VYŘÍZENÍ ODVOLÁNÍ – jednání hejtmanů 18.6. – spojení Brna a Vídně“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je mj. uvedeno:
K níže připojené žádosti o informace bylo podáno odvolání podle para 16 ‚datoané‘ 22.8.2007.
Požadujeme předat kopii veškeré korespondence s přijaté od MMR a Ministerstva vnitra, která následovala v dané věci po podání této stížnosti.
Korespondencí se rozumí korespondence písemná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 19832/2008 ze dne 6. 2. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 40,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 27. 2. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
Po podání Vašeho odvolání ze dne 22. 8. 2007 s názvem „Odvolání podle ust. § 16 zákona č. 106/1999 Sb. – k žádosti o informaci – jednání hejtmanů 18 6 spojení Brna a Vídně“, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 29. 8. 2007, byla přijata následující korespondence:
 
 
k písm. a) Žádosti:
-         Rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) s č.j. ODK-2189/2-2007 ze dne 25. 9. 2007, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 26. 9. 2007 (jedná se o stejnopis rozhodnutí č. 3, který byl po vydání rozhodnutí doručen (bez dodejky) před nabytím právní moci a před předáním správního spisu na vědomi povinnému subjektu). Následně dne 8. 10. 2007 bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno totožné Rozhodnutí MV s č.j.: ODK-2189/2-2007 ze dne 25. 9. 2007, které bylo adresováno i Vašemu sdružení, s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, originálem spisu o odvolání a včetně dodejky přiložené ke spisu. Dle dodejky Vám bylo uvedené Rozhodnutí MV doručeno dne 27. 9. 2007. Tudíž máte tuto písemnost prokazatelně k dispozici a není Vám proto opětovně zasílána. Součástí vráceného spisu je i soupis spisu č.j. ODK-2189/2-2007, který Vám zasíláme v příloze.
 
-         dále pak bylo dne 30. 11. 2007 na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno Rozhodnutí MV (o stížnosti podané Vaším sdružením ze dne 26. 10. 2007 s názvem „Stížnost podle ust. §16a zákona č. 106/1999 Sb. proti výši úhrady k žádosti o informaci ‚jednání hejtmanů 18 6 spojení Brna a Vídně‘ “ podané na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 6. 11. 2007). Rozhodnutí MV, č.j: ODK-2189-4/2-2007 ze dne 27. 11. 2007 (včetně vráceného spisového materiálu), bylo adresováno i Vašemu sdružení, a je Vám předáváno v příloze spolu se soupisem spisu ODK-2189/2-2007.
 
k písm. b) Žádosti:
-         s MMR nebyla vedena ve věci žádná korespondence.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                           Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                      E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           541651289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz