Informace č.j.: JMK 31179/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                    Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                          JMK 31179/2008                 S-JMK 12941/2008 OKP                Krásná/541651233               4. 3. 2008
 
„Vyřizování žádosti – korespondence s obcemi ve věci R43“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 27. 1. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – vyřizování žádosti – korespondence s obcemi ve věci R43“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je mj. uvedeno:
K níže připojené žádosti o informace bylo dne 30.4.2007 podáno na podatelnu JMK odvolání podle para 16 InfZ.
Požadujeme předat kopii veškeré korespondence, která následovala v ‚daná‘ věci po podání tohoto odvolání.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informací bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje s č.j.: JMK 12941/2008 ze dne 7. 2. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 50,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 27. 2. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
Po podání Vašeho odvolání ze dne 28. 4. 2007 s názvem „Odvolání podle ust. § 16 zákona č. 106/1999 Sb. – k žádosti o informaci ‚korespondence s  obcemi ve věci R43 “, doručeného na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 30. 4. 2007, proběhla následující korespondence:
 
-         dne 14. 5. 2007 bylo Vaše odvolání sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 61771/2007 ze dne 11. 5. 2007 postoupeno k dalšímu řízení Ministerstvu vnitra (dále jen „MV“). Kopii sdělení o postoupení odvolání Vám zasíláme v příloze. Sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 63512/2007 ze dne 14. 5. 2007 jste byli vyrozuměni o postoupení odvolání MV a vzhledem ke skutečnosti, že sdělení máte prokazatelně k dispozici, není Vám opětovně zasíláno.
 
-         dne 4. 6. 2007 bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno rozhodnutí MV č.j. ODK-1315/2-2007 ze dne 29. 5. 2007. (Jedná se o stejnopis rozhodnutí č. 3, kterýbyl po vydání rozhodnutí doručen (bez dodejky) před nabytím právní moci a před předáním správního spisu na vědomí povinnému subjektu). Následně dne 13. 6. 2007 bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno totožné rozhodnutí MV č.j. ODK-1315/2-2007 ze dne 29. 5. 2007, s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, originálem spisu o odvolání a včetně dodejky přiložené ke spisu. Toto rozhodnutí bylo adresováno i Vašemu sdružení a dle přiložené dodejky Vám bylo doručeno dne 4. 6. 2007, proto Vám není opětovně zasíláno.
 
-         s ohledem na skutečnost, že dle Rozhodnutí MV byla věc vrácena povinnému subjektu k novému projednání, provedl povinný subjekt šetření ve věci „korespondence s obcemi ve věci R43“ mezi složkami povinného subjektu formou interních sdělení, která Vám předáváme v příloze.
 
-         sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 81005/2007 ze dne 15. 6. 2007 Vám byly poskytnuty požadované informace. Dle dodejky jste sdělení obdrželi dne 22. 6. 2007. Tudíž máte tuto písemnost prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně zasílána.
 
 
Žádné další informace, resp. korespondenci následující po podání Vašeho odvolání, povinný subjekt ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz