Nový krajský stipendijní program pro stabilizaci nelékařského zdravotnického personálu podpoří všechny letošní žadatele

Do nového dotačního programu, který má za úkol zajistit a stabilizovat nelékařský zdravotnický personál v krajských nemocnicích, podalo v termínu do 29. března 2019 přihlášku celkem 15 žadatelů. Vzhledem k vyčleněné částce 1 milionu korun se tak podaří uspokojit všechny žadatele, kteří splní podmínky vypsaného dotačního programu.

„Počet přihlášek je v porovnání s dalšími kraji, které podobná stipendia poskytují, nadprůměrný. Z vysokých škol evidujeme 6 žadatelů, z vyšších odborných škol 9. Do stipendijního programu se mohli přihlásit žadatelé z celé České republiky, kteří studují zdravotnické nelékařské obory akreditované Ministerstvem školství, a smluvně se zavázali, že po skončení studia budou vykonávat nelékařské zdravotnické povolání v některé z nemocnic zřizovaných Jihomoravským krajem. V současné době probíhá kontrola formálních náležitostí přijatých žádostí. Po zpracování žádostí bude připraven materiál k projednání příslušnými orgány kraje, ve kterých se rozhodne o schválení poskytnutí dotace a uzavření smlouvy se žadateli. Po uzavření smlouvy budou do 30 dnů vyplaceny finanční prostředky. Předpokládáme, že výplata dotací by mohla začít již v měsíci květnu. Stipendista je povinen dle stipendijního programu započít jednání o uzavření řádné pracovní smlouvy s nemocnicí bez zbytečného odkladu po úspěšném absolvování studia. Na přesném termínu nástupu se poté dohodne vždy stipendista s nemocnicí. Počítáme však i s možností, že stipendista může pokračovat v dalším studiu, či dojde k přerušení závazku v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou. Z tohoto důvodu nabízíme možnost rozvolnění pracovního úvazku, ale vše je především na dohodě absolventa s nemocnicí. Závazek výkonu zdravotnického nelékařského povolání s plným úvazkem nejméně na tak dlouhou dobu, na jakou mu bylo poskytnuto stipendium, tedy nejméně 6 měsíců v některé z krajských nemocnic, však musí být splněn nejpozději do pěti let. Pokud se tak nestane, je absolvent povinen vrátit celou výši přijatého stipendia,“ uvedl radní Milan Vojta.

Dotační program bude poskytovaný formou motivačního stipendia studentům nelékařských zdravotnických oborů. Žadatelem o zařazení do tohoto stipendijního programu může být pouze student zdravotnického nelékařského oboru akreditovaného ministerstvem školství, a to:

- student střední zdravotnické školy v rámci čtyřletého maturitního oboru, který úspěšně ukončil první pololetí čtvrtého ročníku studia (výše stipendia ve 4. ročníku: 30.000,- Kč za 2. pololetí školního roku 2018/2019),

- student vyšší odborné zdravotnické školy v rámci tříletého studia, který úspěšné ukončil první pololetí třetího ročníku studia (výše stipendia ve 3. ročníku: 40.000,- Kč za 2. pololetí akademického roku 2018/2019),

- student vysoké školy v rámci bakalářského programu, který je v šestém semestru studia (výše stipendia ve 3. ročníku: 40.000,- Kč za 2. pololetí akademického roku 2018/2019).

foto JMK