foto 1 foto 2

Dotazníkové šetření spokojenosti občanů s činností Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Vážená paní, vážený pane,

od 15. dubna 2019 do 31. května 2019 můžete prostřednictvím této internetové stránky vyplnit dotazník, kterým zjišťujeme, jak jste spokojen/a se službami Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Vyplnění dotazníku Vás nezdrží na déle než 10 minut. Celý dotazník je nutné vyplnit najednou, nelze jej průběžně ukládat. Dotazník je anonymní.
Předem děkujeme za Vaši ochotu věnovat čas vyplnění dotazníku, který nám bude sloužit jako podklad pro zkvalitňování Vámi využívaných služeb. S výsledky šetření a přijatými opatřeními budete seznámeni prostřednictvím webových stránek Jihomoravského kraje.
 

1. Co jste na úřadě vyřizoval/a?

Žádost
Občanství
Ověření listin/y
Povolení
Rozhodnutí
Odvolání
Pokutu
Konzultace
Účast na jednání orgánu Jihomoravského kraje (odboru, zastupitelstva)
Seminář/vzdělávání
Stížnost/petici
Přezkoušení
Ucházím se o zaměstnání na krajském úřadě
Využití Family Pointu
Ostatní: 
 

2. Na jakém odboru jste záležitost vyřizoval/a?

Odbor kancelář hejtmana
Odbor kancelář ředitele
Odbor ekonomický
Odbor majetkový
Odbor regionálního rozvoje
Odbor životního prostředí
Odbor školství
Odbor zdravotnictví
Odbor sociálních věcí
Odbor dopravy
Odbor správní a Krajský živnostenský úřad
Odbor kontrolní a právní
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor investic
Odbor kultury a památkové péče
Odbor vnějších vztahů
Odbor informatiky
Útvar řízení kvality
Útvar interního auditu
Nevím/ neumím přiřadit/ nechci odpovídat
 

3. Podařilo se Vám vyřídit záležitost, kterou jste na úřadě řešil/a?

Ano
Částečně
Byl/a jsem odkázán/a jinam (na instituci, která příslušnou záležitost řeší)
Ne
Neumím posoudit

 

4. Co Vás při vyřizování své záležitosti potěšilo?

Pokud nevíte, či nedokážete uvést, nevyplňujte.

 

5. V čem bychom se mohli zlepšit?

Pokud nevíte, či nedokážete uvést, nevyplňujte.

 

6. Jakou formu vyjádření spokojenosti či nespokojenosti s činností Krajského úřadu Jihomoravského kraje upřednostňujete?

Papírový dotazník vyplněný a odevzdaný v den návštěvy úřadu
Elektronický dotazník
Ústní sdělení
Jinak:
Nevím/nedokáži posoudit
 

7. Co dalšího byste nám chtěl/a sdělit?

 

 

Děkujeme Vám za čas, který jste věnoval/a vyplnění tohoto dotazníku.