Informace č.j.: JMK 28260/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno
 
 
 
 


 

Váš dopis zn./                ČJ.                                      Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                Brno
ze dne                           JMK 28260 /2008                  S – JMK 1877/2008 OKP                Bónová/1266                 26. 02. 2008
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – tvrdé kontaktování/2 - vyřízení
 
Vážení,
 
dne 4.1.2008 byla doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje
a jeho orgánů Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),
s názvem
„Žádost o informace podle zákona 106/99 – tvrdé kontaktování/2“ (dále jen „Žádost“) požadující:
„Na 14. zasedání ZJMK zastupitelé schválili UP VÚC Břeclavsko. Tomuto schválení předcházelo projednávání, kde bylo mimo jiné veřejně vysloveno stanovisko náměstka
ing. Veclíka – viz. níže. Je nepochybné, že při veřejném projednávání byli diskutující
z řad radních povinni informovat pouze na základě spolehlivě zjištěného stavu a tedy vycházet pouze z informací, které jsou doloženy dokumenty.
K tvrzení „….není to v zájmu české republiky a JMK, je to v zájmu těchto skupin a tyto skupiny někteří z Vás víte,
že nás v minulosti velmi tvrdým způsobem kontaktovaly a snažily se ovlivnit….
“ Požadujeme
a)      sdělit, které skupiny JMK ve smyslu výše uvedeného vyjádření kontaktovaly
b)      sdělit, kdy k těmto kontaktům došlo,
c)      sdělit, kdo se kromě ing. Venclíka předmětných jednání za JMK účastnil
d)      sdělit, jak se snažily tyto skupiny JMK ovlivnit
e)      předat kopii veškeré korespondence předmětných skupin ve věci ÚP VÚC Břeclavsko s JMK, a to za období od 1.1.2005
f)       předat veškeré dokumenty související s jednáními s předmětnými skupinami,
včetně pozvánek, zápisu/záznamu z jednání, prezenčních listin
Korespondencí pro účely tohoto dotazu se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a informace o konaných jednáních, kde nebyl pořízen záznam/zápis, dokumenty předané osobně.“
 
 
 
 
K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace:
 
K bodu a) –f) Žádosti:
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje provedl ve smyslu Rozhodnutí MV ČR
č.j. MV-12995-4/ODK-2008 ze dne 7.2.2008 (str. 7) šetření v evidenci došlé pošty,
zda požadované informace má či nikoli, resp. zda informace Ing. Milan Venclík získal
od povinného subjektu, tj. kraje a jeho orgánů (krajského úřadu).
 
Šetřením v evidenci došlé pošty Jihomoravského kraje a jeho orgánů bylo zjištěno,
že KrÚ JMK, Radě, Zastupitelstvu Jihomoravského kraje a hejtmanovi nebyla doručena žádná korespondence, kterou by bylo možné identifikovat jako „
korespondenci skupin,
které nás v minulosti velmi tvrdým způsobem kontaktovaly a snažily se ovlivnit“,
ve smyslu výše uvedené žádosti, ani Krajským úřadem Jihomoravského kraje nebyla
Ing. Milanu Venclíkovi žádná korespondence, kterou by bylo možné takto identifikovat, předána. Povinnému subjektu není nic známo, že by se konala
„předmětná jednání“
a že by se jich někdo za Jihomoravský kraj zúčastnil. Povinný subjekt tedy požadovanými informacemi nedisponuje, přičemž současně nemá povinnost s takovými informacemi disponovat tj., že žádný zákon neukládá povinnému subjektu, aby takovou informací disponoval.
 
Pro informaci dále uvádíme, že v případě Ing. Milana Venclíka, 1. náměstka hejtmana nejde o povinný subjekt ve smyslu sut. § 2 odst. 1 z.č. 106/1999 Sb. Povinnými subjekty
jsou podle tohoto ustanovení mj. územní samosprávné celky a jejich orgány.
Náměstek hejtmana není podle ust. § 1 odst. 3 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, orgánem kraje
a nevztahuje se tedy na něj informační povinnost podle z.č. 106/1999 Sb.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                                   Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
IČ                         DIČ                            Telefon                     Fax                           E-mail                                                  Internet
70888337             CZ70888337             541 651 266              5416511289              posta@kr-jihomoravsky.cz             www.kr-jihomoravsky.cz