Informace č.j.: JMK 26493/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                    Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                Brno
ze dne                           JMK 26493/2008                 S - JMK 20623/2008 OKP                 Bónová/1266                 21. 2. 2008
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání s HBH Brno k R52 – poskytnutí informací
 
 
Vážení,
 
 
dne 10. 2. 2008 byla doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 –– oprava typografické chyby k níže připojené žádosti - jednání s HBH Brno k R52“ (dále jen „Žádost“) požadující:
„K níže připojené žádosti zasíláme opravu typografické chyby. Místo „informace se požadují za období od 1.4.2007.“ má být „Informace se požadují za období od 1.1.2007“ „Vážení připravuje se dokumentace pro územní řízení pro R52. V této věci probíhají jednání s HBH Brno. Požadujeme
a)      sdělit, kdy a kde jednání s HBH Brno proběhla
b)      sdělit, kdo se jednání podle bodu a) zúčastnil a předat kopie prezenčních listin
c)      sdělit o čem bylo jednáno a jakých závěrů bylo dosaženo
d)      předat veškerou korespondenci ve věci jednání se HBH Brno, a to včetně dokumentů předaných (viz. definice korespondence níže), a to i korespondence, kterou byly domlouvány schůzky se HBH Brno a která následovala po jednáních.
Informace se požadují za období od 1.4.2007.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence, kterou JMK vlastní, odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně. Pokud emaily pracovníci smazali, požadujeme je získat ze zálohovaných kopií emailového systému, který JMK využívá.“
 
Šetřením v evidenci došlé pošty se nepodařilo zjistit, zda a kdy byla Vaše původní žádost povinnému subjektu doručena. Vaše podání ze dne 10.2.2008 bylo tedy posouzeno podle svého obsahu jako nová žádost o informace, tedy jako „Žádost o informace dle zákona 106/99 - jednání s HBH Brno k R52“.
 
K žádosti Vám sdělujeme a poskytujeme následující informace:
 
K bodu a) Žádosti („sdělit, kdy a kde jednání s HBH Brno proběhla“)
Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel od společnosti HBH Projekt spol. s r.o. dvě pozvánky na jednání, a to na jednání:
  1. Rychlostní silnice R52, stavba 5205 v úseku Ivaň-Perná, pozvánka na jednání vstupního výrobního výboru, dne 4.6.2007 v zasedací místnosti OÚ Dolní Dunajovice
  2. Rychlostní silnice R52, stavba 5204 Pohořelice-Ivaň – prezentace technického řešení stavby, pozvánka na jednání dne 27.3.2007 v zasedací místnosti MÚ Pohořelice
Za Krajský úřad Jihomoravského kraje, který byl na jednání pozván, se jednání zúčastnil jeho zástupce – Ing. Michal Franek, pracovník Odboru dopravy KrÚ JMK, a to pouze jednání dne 4.6.2007 v Dolních Dunajovicích.  Žádná jiná jednání KrÚ JMK s HBH Projekt spol. s r.o. ve věci dokumentace pro územní řízení pro R 52 v období od 1.1.2007 do dne podání žádosti tedy neproběhla.
Jiné informace ve smyslu § 3 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb., nemá povinný subjekt k dispozici.
 
K bodu b) Žádosti („sdělit, kdo se jednání podle bodu a) zúčastnil a předat kopie prezenčních listin“)
Za Krajský úřad Jihomoravského kraje, který byl na jednání pozván, se jednání zúčastnil jeho zástupce – Ing. Michal Franek, pracovník Odboru dopravy KrÚ JMK, a to pouze jednání dne 4.6.2007 v Dolních Dunajovicích. Žádná jiná jednání KrÚ JMK s HBH Projekt spol. s r.o. ve věci dokumentace pro územní řízení pro R52 tedy neproběhla.
Krajský úřad předmětná jednání neorganizoval, nemá a ani není tedy povinen mít přehled účastníků a kopie prezenčních listin.
Jiné informace ve smyslu § 3 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb., nemá povinný subjekt k dispozici.
 
K bodu c) Žádosti („sdělit o čem bylo jednáno a jakých závěrů bylo dosaženo“)
Předmětem jednání, jak už je uvedeno k bodu a) Žádosti (dle pozvánek) mělo být :
  1. jednání vstupního výrobního výboru dne 4.6.2007 v zasedací místnosti OÚ Dolní Dunajovice – k dokumentaci k územnímu řízení stavby 5205 v úseku Ivaň-Perná (viz. pozvánka)
  2. prezentace technického řešení stavby dne 27.3.2007 v zasedací místnosti MÚ Pohořelice
Za Krajský úřad Jihomoravského kraje, který byl na jednání pozván, se jednání zúčastnil jeho zástupce – Ing. Michal Franek, pracovník Odboru dopravy KrÚ JMK, a to pouze jednání dne 4.6.2007 v Dolních Dunajovicích. Žádná jiná jednání KrÚ JMK s HBH Projekt spol. s r.o. ve věci dokumentace pro územní řízení pro R52 tedy neproběhla. Závěry výše uvedených jednání nejsou krajskému úřadu známy. Záznamy z jednání krajský úřad neobdržel.
Jiné informace ve smyslu § 3 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb., nemá povinný subjekt k dispozici.
 
K bodu d) Žádosti („předat veškerou korespondenci ve věci jednání se HBH Brno, a to včetně dokumentů předaných (viz. definice korespondence níže), a to i korespondence, kterou byly domlouvány schůzky se HBH Brno a která následovala po jednáních“)
K tomuto bodu žádosti odkazujeme na informace k bodu a) – c) Žádosti. V příloze zasíláme kopie pozvánek uvedených pod bodem a) Žádosti. Jinou korespondenci ve věci „jednání se HBH Brno o dokumentaci pro územní řízení pro R52“ nemá ani není povinen povinný subjekt mít k dispozici.
 
Jiné informace ve smyslu § 3 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb., nemá povinný subjekt k dispozici.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                       Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Přílohy: dle textu 2x (3str.)
 
 
 
IČ                         DIČ                           Telefon                     Fax                           E-mail                                              Internet
70888337            CZ70888337             541 651 266              5416511289              posta@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz