Kraj si vyžádal jednoznačné stanovisko zastupitelstva Svitávky k plánované výstavbě chráněného bydlení

Jihomoravský kraj si od Zastupitelstva městyse Svitávka vyžádal jednoznačné stanovisko k plánované výstavbě chráněného bydlení v jeho katastru poté, co po čtyřleté jednoznačné podpoře projektu Transformace DOZP Paprsek „Chceme žít jinak“ rada městyse na svém zasedání revokovala svůj souhlas s plánovanou výstavbou. Zastupitelstvo Svitávky přitom tento projekt jednohlasně podpořilo již v roce 2015 a v roce 2018 schválilo prodej pozemku na výstavbu chráněného bydlení.

„Opakovaně jsem byl ze strany pana starosty ujišťován, že zájem městyse o výstavbu chráněného bydlení na jejich pozemku, který kraj v roce 2018 odkoupil, stále trvá. Kraj od roku 2015 podnikl mnoho dílčích kroků a již vynaložil přibližně 1 600 000 korun k realizaci tohoto záměru. Přesto jsem se, bohužel nikoliv oficiálně, ale z webových stránek Svitávky, dozvěděl o rozhodnutí rady městyse ze dne 4. února 2019 vzít zpět souhlas majitele pozemku s plánovanou výstavbou chráněného bydlení tak, jak je navrženo. Tento souhlas byl přitom schválen radou městyse v srpnu minulého roku. Považuji toto jednání za krajně nekorektní. Z tohoto důvodu jsem také odvolal svou přislíbenou účast na setkání s obyvateli Svitávky v pondělí 18. února, kde měl být celý projekt v rámci diskuze s občany podrobně představen. Výše uvedeným rozhodnutím se kraj dostává do jiné pozice, kdy by měl projekt znovu obhajovat i před vedením města. A to je podle mého po mnoha jednáních, která již proběhla, zbytečné. Požádal jsem tedy zastupitelstvo městyse o jednoznačné stanovisko k plánované výstavbě a poté bude kraj zvažovat další kroky. Zdůrazňuji, že povinnost informovat o celém projektu byla z velké části na straně vedení městyse, protože přístup k veškerým informacím ze strany kraje mělo průběžně již od roku 2015. Na pomoc s informační kampaní jsem byl přesto se svými kolegy připraven i já osobně. Jsem schopen pochopit jisté obavy a strach obyvatel z neznámého, ale nejsem schopen akceptovat nekorektní jednání zástupců samosprávy,“ řekl náměstek Marek Šlapal.

„Jsem optimistka a stále věřím, že se podaří komunitní bydlení ve Svitávce vybudovat. I když mne přístup vedení města také zaskočil. Po tolika jednáních a informacích z jiných měst, kde tato zařízení fungují bez problémů již několik let, bych čekala jejich větší podporu tohoto projektu před obyvateli Svitávky. Neberu to ale osobně a jsem stále připravena odpovídat na jakékoliv dotazy, a i nadále pozitivními příklady z praxe bojovat s předsudky,“ řekla ředitelka Paprsku Velké Opatovice Marie Wetterová.
 

OTEVŘENÝ DOPIS náměstka hejtmana Marka Šlapala ZDE (pdf, 614 kB)

 

Historie projektu „Chceme žít jinak“

Projekt Transformace DOZP Paprsek „Chceme žít jinak“ má za cíl řešit částečnou deinstitucionalizaci zařízení Paprsek ve Velkých Opatovicích, kde je poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením. V rámci projektu měly být vybudovány dva rodinné domy v rámci poskytování služby chráněné bydlení. Do nové služby by mělo přejít celkem 12 uživatelů z původního ústavního zařízení. Došlo by tak k trvalému snížení kapacity původního zařízení a současně vybudování nové sociální služby komunitního typu v městysi Svitávka.

Paprsek jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje přistoupil k procesu transformace již v roce 2013. Zapojil se do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Transformace sociálních služeb“ zaměřeného především na vzdělávání pracovníků, metodickou pomoc a odborné konzultace zapojeným organizacím. Bylo zahájeno cílené posilování kompetencí klientů služby, prováděny nácviky a učení pro následný bezproblémový přechod z ústavních do komunitních služeb (chráněného bydlení). V roce 2014 byl v areálu Paprsku zřízen tréninkový byt pro 4 klienty. Byl zpracováván plán přechodu do komunity, vznikal transformační plán organizace. Byla mimo jiné prováděna analýza vhodných lokalit pro vznik komunitní služby. Jako jedna z vhodných lokalit pro výstavbu chráněného bydlení byl vyhodnocen i městys Svitávka a bylo s jeho vedením zahájeno jednání o možném prodeji vhodného pozemku. K představení procesu transformace a účelu výstavby došlo již v únoru 2015, kdy pan starosta navštívil zařízení Paprsek ve Velkých Opatovicích. V červnu téhož roku byl realizován kulatý stůl v Boskovicích, kam byla pozvána široká veřejnost a zástupce oslovených měst a obcí včetně Svitávky. V prosinci 2015 pak zastupitelstvo Svitávky jednohlasně schválilo projektový záměr Transformace DOZP Paprsek „Chceme žít jinak“ a projekt byl popsán jako výstavba dvou objektů typu rodinného domu k účelům chráněného bydlení pro 12 klientů Paprsku pro integraci zdravotně postižených do běžné zástavby obce.

Svitávka nabídla pozemek V domkách, který byl ze strany Jihomoravského kraje vyhodnocen jako nevyhovující, protože byl problematický a stavebně neodpovídal požadavkům na chráněné bydlení. V únoru 2016 nabídla Svitávka nové pozemky, které označila za vhodné pro realizaci tohoto projektu. Tyto pozemky byly znalecky posouzeny a v červenci 2017 zastupitelstvo Svitávky schválilo smlouvu o smlouvě budoucí kupní, která byla v říjnu 2017 podepsána. V únoru 2018 Jihomoravský kraj zaregistroval žádost do IROPu na finanční podporu projektu z evropských peněz, tato byla kladně zhodnocena, avšak pro nedostatečnou alokaci výzvy nebyl projekt podpořen. Proto Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v srpnu 2018 schválilo realizaci projektu z krajského rozpočtu. V září 2018 zastupitelstvo Svitávky schválilo kupní smlouvu a Jihomoravský kraj se stal majitelem pozemku. V únoru 2018 byla podána žádost o spojené územní a stavební řízení.
Již od roku 2016 jsou v regionálním tisku průběžně zveřejňovány články o zamýšleném projektu, v roce 2018 byla výstavba chráněného bydlení zmíněna i ve filmu o městysu Svitávka. Paprsek průběžně veřejnost informuje o své činnosti, od roku 2017 provozuje chráněné bydlení ve Velkých Opatovicích v pronajatých bytech, kde je s tímto druhem sociální služby dobrá zkušenost. Dobrou několikaletou praxi má Jihomoravský kraj i s provozováním chráněného bydlení v dalších příspěvkových organizacích kraje, např. chráněné bydlení v Šanově Zámku Břežany, Srdce v domě Mikulov, Zelený dům pohody Hodonín, Domov Horizont Kyjov apod.