Informace č.j.: JMK 21761/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
          Čj.:                                              SpZn.:                                               Vyřizuje/linka                                     Brno
JMK 21761/2008                       S-JMK 157766/2007 OKP                       Mgr. Poláčková/541651217                      12. 2. 2008
 
 
Jednání ve věci lednicko-valtického areálu- poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 30. 11. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání ve věci lednicko-valtického areálu“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
 
Požadujeme
a) předat veškerou korespondenci ve věci tohoto jednání z doby před tímto jednáním včetně kopie pozvánky a rozdělovníku
 
b)předat zvukový záznam z předmětného jednání a kopii všech prezentací, které byly na jednání předneseny
 
c) předat písemný záznam/zápis z předmětného jednání
 
d) sdělit kdo jmenovitě se předmětného jednání zúčastnil a předat kopii prezenční listiny
 
e) předat všechny dokumenty předané účastníkům na tomto jednání a všechny dokumenty získané od účastníků na tomto jednání (a v souvislosti s tímto jednáním)
 
f) předat veškerou korespondenci ve věci tohoto jednání z doby po tomto jednání
 
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická
 i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace:
 
-         pozvánka na jednání mezioborové komise pro Lednicko-valtický areál dne
28. 11. 2007 adresovaná hejtmanovi Jihomoravského kraje,
-         pozvánka na jednání mezioborové komise pro Lednicko-valtický areál dne
28. 11. 2007 adresovaná pracovníkům Jihomoravského kraje včetně rozdělovníku,
-         přílohy výše uvedené pozvánky tj. program jednání mezioborové komise k lednicko-valtickému areálu, záznam z jednání mezioborové pracovní skupiny k Lednicko-valtickému areálu dne 13. 4. 2007, plnění usnesení z jednání dne 13. 4. 2007,
-         kopie prezentace ing. arch. Hamrlové z jednání mezioborové komise dne 28. 11. 2007,
-         k písm. d) Žádosti - dle sdělení dotčených odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje se jako zaměstnanci Jihomoravského kraje předmětného jednání účastnili
ing. arch. Eva Hamrlová, JUDr. Pavel Nesvatba, ing. Kateřina Hrubá.
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., v dané věci nedisponujeme.
 
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.   
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
                                                                                          
Přílohy:
dle textu