Informace č.j.: JMK 21776/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.:                                              SpZn.:                                                Vyřizuje/linka                                     Brno
JMK 21776/2008                        S-JMK 167301/2007 OKP                        Mgr. Poláčková/541651217                      11. 2. 2008
 
 
Model UDIMO a model Generelu dopravy/City Plan- poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 22. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 - Model UDIMO a model Generelu dopravy/City Plan“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
 
1) Požadujeme předat kopii modelu UDIMO, včetně celé závěrečné zprávy za předmětnou zakázku /textová část i všechny grafické přílohy)
 
Vše požadujeme v elektronické formě na CD-ROM
 
Po špatných zkušenostech upozorňujeme, že žádný dokument nesmí být chráněn proti tisku
a kopírování.
 
2) Požadujeme předat veškerou korespondenci k výše uvedené zakázce mezi městem Brnem
a JMK
 
3) Požadujeme předat veškerou korespondenci k výše uvedené zakázce mezi UDIMO s.r.o.
a JMK
 
4) Požadujeme předat veškerou korespondenci k výše uvedené zakázce mezi RSD a JMK.“   
                      
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace:
 
- Generel krajských silnic (UDIMO, 2006), tj. CD s modelem dopravy, zprávou, včetně grafických příloh Generelu (jedná se o model, který uváděla ing. arch. Hamrlová na jednání 2. 8. 2007) - viz. CD označené „ad 1)“,
- dopis Magistrátu města Brna č.j. OÚPR/V-327/07/Map ze dne  27.7. 2007,
- dopis odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 100831/2007 ze dne  14. 8. 2007 včetně přílohy - viz. CD označené „ad 2)“,
- zápis z výrobního výboru č. 1 ze dne 2. 8. 2007,
- zápis z pracovní schůzky č. 2 ze dne 14. 8. 2007,
- dopis Ředitelství silnic a dálnic č.j. 002144/10330/2007 ze dne 28. 11. 2007.
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., v dané věci nedisponujeme.
 
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.         
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
                                                                                        
Přílohy:
dle textu