Informace č.j.: JMK 17227/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
Vaše č.j./sp.zn.               Čj.:                                     SpZn.:                                           Vyřizuje/linka                  Brno
              JMK  17227/2008                 S-JMK 17227/2008 OKP                 Salneková/1264              13. 2. 2008
 
 
„Založení akciové společnosti „Thermal Pasohlávky a.s. /2“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 2.2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Založení akciové společnosti Thermal Pasohlávky a.s./2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky. Paní Barbora Kotasová z odboru regionálního rozvoje požádala o úhradu celkem 60 milionů korun.
a)      Požadujeme předat korespondence, kterou vedoucí odboru regionálního odboru schválil, že má dojít ke splacení akcií za rok 2006 a 2007
b)      Požadujeme předat kopii veškeré korespondence JMK s Thermal Pasohlávky, kde Thermal Pasohlávky byl informován o splacení akcií
c)      Požadujeme předat kopii veškeré korespondence JMK s Dozorčí radou Thermal Pasohlávky ,kde Dozorčí rada Thermal Pasohlávky byla informována o splacení akcií
d)      Požadujeme předat kopii veškeré korespondence JMK s obcí Pasohlávky, kde obec Pasohlávky byla informována o splacení akcií
e)      Požadujeme předat kopii veškeré korespondence, kde se JMK ubezpečil, že při založení akciové společnosti Thermal Pasohlávky a úhradě desítek milionů korun nejde o nepovolenou veřejnou podporu
f)       Požadujeme předat kopii veškeré korespondence, kde se JMK ubezpečil, že při vkladu pozemku ze strany obce Pasohlávky do akciové společnosti Thermal Pasohlávky je cena za pozemky cenou obvyklou a že odhad použil ocenění ceny pozemku, které je pro založení akciové společnosti zakládané krajem a obcí přípustné.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme tyto informace, resp. sdělujeme následující:
 
            Informace k bodům a) – f) ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
     
 
 
 
IČ                         DIČ                           Telefon                    Fax                            E-mail                                              Internet
70888337            CZ70888337             541651233               5416511266               posta@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz