Informace č.j.: JMK 17192/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Vaše č.j./sp.zn.                Čj.:                                                   SpZn.:                              Vyřizuje/linka                      Brno
                JMK  17192/2008                S-JMK 17192/2008 OKP                 Salneková/1264               13. 2. 2008
 
 
„Korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 – III-2“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 2.2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „
Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s Thermal
Pasohlávky – 2007 –III-2
“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky.
a)      Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence Krajského úřadu  s Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007.
b)      Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence Zastupitelstva JMK s Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007.
c)      Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence Rady JMK s Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007.
d)      Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence hejtmana JMK s Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007.
e)      Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence náměstka hejtmana JMK, ing. Venclíka s Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007.
f)       Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence členů Dozorčí rady Thermal Pasohlávky (specificky hejtmana JMK a jeho prvního náměstka hejtmana ing. Venclíka) s Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007.
 
Současně požadujeme kopii veškeré korespondence subjektů uvedených v bodech a)-f) ve věci Thermal Pasohlávky s obcí Pasohlávky, s Regionální radou regionu soudržnosti jihovýchod a s MMR, a to za období od 1.10.2007.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně. V daném případě se korespondencí rozumí i informace o osobních jednáních  ing. Venclíka a ing. Juránka s Thermal Pasohlávky.
Pokud ‚něktrerý‘ dokument má více než 20 stran, požadujeme pouze kopie prvních
5 posledních 3 stran
“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme tyto informace, resp. sdělujeme následující:
 Informace požadované v Žádosti Vám byly již poskytnuty sdělením č.j. JMK 61/2008 ze dne 12.2.2008, kde Vám byla zaslána následující korespondence JMK s Thermal Pasohlávky
-         1. Kopie dopisu Jihomoravského kraje, Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje paní Ing. arch. Lydii Filipové, člence představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s.ze dne 23. 8. 2007
-         2. Kopie dopisu Jihomoravského kraje, Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje panu Tomáši Ingrovi, členu představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 23. 8. 2007.
-         3. Kopie e-mailu paní Ing. arch. Lydie Filipové ze dne 26. 8. 2007 zaslaný panu Ing. Davidu Střítežskému,
-         4. Kopie „Pozvánky na mimořádnou valnou hromadu“ společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 24. 8. 2007 (doručená JMK dne 3.9.2007)
-         5. Kopie dopisu MUDr. Tomáše Lochmana předsedy představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 30. 8. 2007 adresovaný vedoucímu odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, včetně přílohy, kterou je text Zápisu ze zasedání náhradní valné hromady společnosti Thermal Pasohlávky a.s., a podklady pro zasedání náhradní valné hromady společnosti Thermal Pasohlávky a.s. (doručeno JMK dne 31.8.2007), přílohy č. 2-5 na které je v textu zápisu odkazováno JMK neobdržel. Zápis a příloha č. 1 Podklady obsahuje osobní údaje fyzických osob a obchodní tajemství, proto je současně s tímto poskytnutím zasíláno i rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti č.j. 21313/2008.
-         6. Kopie sdělení pana Tomáše Ingra, člena představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 29. 8. 2007 adresované Jihomoravskému kraji, odboru regionálního rozvoje,
            Požadované informace máte tedy prokazatelně k dispozici, a proto Vám nejsou opětovně zasílány.
            Žádné další informace k bodům a) – f) ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                        
                                                            
 
 
IČ                         DIČ                            Telefon                   Fax                            E-mail                                              Internet
70888337             CZ70888337             541651233              5416511266               posta@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz