Informace č.j.: 13036/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad  Jihomoravského kraje
Odbor investic
 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                              Naše č.j.:                                                                        Vyřizuje/linka                                                 Brno
 JMK 13036/2008                                                           Lesová./1245                                             11. 2. 2008                 
                                                                               
 
Žádost o informace dle zákona 106/1999 ve věci interních normativních aktů upravujících zadávání veřejných zakázek odborů a dalších veřejných zakázek malého rozsahu
 
 
Dne 27.1. 2008 Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“) s názvem ,‚žádost o informace dle zákona 106/99-objednávky na problematické úkony-metodický pokyn ředitele/2“   (dále jen „Žádost“).
 
 
V Žádosti požadujete   zaslání kopie metodického pokynu ředitele Krajského úřadu č 6/03 včetně všech následujících platných pokynů. Dále žádáte o poskytnutí informace do jaké finanční výše (limitu) mohl odbor OUPSŘ, zadávat veřejnou zakázku. 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme   požadované materiály a informace. Jedná se o :
 
 
 
1.      Metodický pokyn č. 6/03 ředitele Krajského úřadu ze dne 12.2.2003 včetně dodatku č.1   metodického pokynu č 6/03 ze dne 30.6.2003.
2.      Metodický pokyn ředitele Krajského úřadu č. 05/04  ze dne 30.4.2004,  5/05 ze dne 23.9.2005 a 10/06 ze dne 13.11.2006. Všechny výše uvedené pokyny byly nahrazeny směrnicí č.18/INA-KrÚ  pro zadávání veřejných zakázek na provoz s účinností od 1.5.2007 doposud.
3.      Dále Vám sdělujeme, že v souladu s metodickými pokyny ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje činil v  roce 2004,  2005 a do 30.4.2006   finanční limit pro veřejnou zakázku zadávanou  prostřednictvím odboru 100.000,- Kč bez DPH. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla vydána Krajským úřadem směrnice č. 18/INA-KrÚ, která s účinností od 1.5.2007, zvýšila finanční limit pro zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odboru na 200.000,- Kč bez DPH.
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Ivo Minařík, v.r.
                                                                                            pověřený vedením
                                                                                              odboru investic
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
Metodický pokyn ředitele KrÚ :  č. 6/03
Dodatek č.1 k metodickému pokynu č.6/03
Metodický pokyn ředitele KrÚ č. 05/04
Metodický pokyn ředitele KrÚ č. 10/06
Směrnice 18/INA-KrÚ
Metodický pokyn ředitele Kr.Ú č. 5/05
 
 
 
 
 
 
     IČ               DIČ                      Telefon                        E-mail                                                                  Internet
70888337        CZ70888337        541651245                lesova.jinriskaa@kr-jihomoravsky.cz                       www.kr-jihomoravsky.cz