Informace č.j. JMK 17361/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
Vaše č.j./sp.zn.    Čj.:                                               SpZn.:                               Vyřizuje/linka              Brno                
JMK 17361/2008           S-JMK 17361/2008 OKP            Bónová/541651266      13. 2. 2008
 
 
„Korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 – III/1“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 3. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o  poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)  s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 –III/2 “ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky.
Požadujeme zaslat elektronicky v naskenované formě
a)      pozvánku na mimořádnou valnou hromadu společnosti Thermal Pasohlávky ze dne 24.8.2007
b)      pozvánku na náhradní valnou hromadu společnosti Thermal Pasohlávky ze dne 10.7.2007
c)      výzvu k doložení listiny ve věci společnosti Thermal pasohlávky a.s. ze dne 30.7.2007
d)      dopis Dr. T. Lachmana ze dne 30.8.2007 vedoucímu odboru reg. rozvoje včetně příloh (zápis z náhradní valné hromady a podklady pro náhradní valnou hromadu)
e)       sdělení  p. Ingra  z 29.8.2007 vedoucímu odboru reg. rozvoje“
 
V příloze Vám zasíláme požadované informace:
 
1. k bodu a) Žádosti
Kopie „Pozvánky na mimořádnou valnou hromadu“ společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 24. 8. 2007 (doručená JMK dne 3.9.2007) Vám byla zaslána přípisem č.j. JMK 61/2008 ze dne 12.2.2008.
 
2. k bodu b) Žádosti
Zasíláme kopii Pozvánky na náhradní valnou hromadu společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 10.7. 2007 (doručená JMK dne 13.7.2007)
3. k bodu c) Žádosti
Zasíláme výzvu k doložení listiny ve věci společnosti Thermal Pasohlávky a.s. od JUDr. Zity Krásné ze dne 30.7.2007 (doručená JMK dne 1.8.2007).
4. k bodu d) Žádosti
Kopie dopisu MUDr. Tomáše Lochmana předsedy představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 30. 8. 2007 adresovaný vedoucímu odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, včetně přílohy, kterou je text Zápisu ze zasedání náhradní valné hromady společnosti Thermal Pasohlávky a.s., a podklady pro zasedání náhradní valné hromady společnosti Thermal Pasohlávky a.s. (doručeno JMK dne 31.8.2007), Vám byla zaslána přípisem č.j. JMK 61/2008 ze dne 12.2.2008 a č.j. JMK 21313/2008 ze dne 12.2.2008 (Zápis a příloha č. 1 Podklady obsahuje osobní údaje fyzických osob a obchodní tajemství, proto bylo současně s poskytnutím zasíláno i rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti č.j.JMK 21313/2008).  Přílohy č. 2-5 na které je v textu zápisu odkazováno JMK neobdržel.
5. k bodu e) Žádosti
Kopie sdělení pana Tomáše Ingra, člena představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 29. 8. 2007 adresované Jihomoravskému kraji, odboru regionálního rozvoje Vám byla zaslána přípisem č.j. JMK 61/2008 ze dne 12.2.2008.
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš,v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu 2x / 2 str. - elektronicky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                      Telefon                 Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511266           posta@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz