Informace č.j.: JMK 17366/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
  
Vaše č.j./sp.zn.                         Čj.:                                             SpZn.:                                                    Vyřizuje/linka                                Brno
                    JMK 17366/2008                      S-JMK 17366/2008 OKP                      Bónová/541651266                      13. 2. 2008
 
 
„Korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 – III/2“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 3. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 –III/2 “ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky.
Požadujeme zaslat elektronicky v naskenované formě
a)      email p. Filipové z 26.8.2007 panu Střítežskému
d)      dopis vedoucího odboru reg. rozvoje Dr. T.Lochmanovi ze dne 27.7.2007
d)      dopis vedoucího odboru reg. rozvoje Ing. arch. Filipové ze dne 23.8.2007
e)       dopis vedoucího odboru reg. rozvoje p. Ingrovi ze dne 23.8.2007“
 
V příloze Vám zasíláme požadované informace:
 
1. k bodu a) Žádosti
Kopie e-mailu paní Ing. arch. Lydie Filipové ze dne 26. 8. 2007 zaslaný panu Ing. Davidu Střítežskému Vám byla zaslána přípisem č.j. JMK 61/2008 ze dne 12.2.2008, a č.j. JMK 21313/2008.
2. k bodu d) Žádosti
Zasíláme kopii dopisu Jihomoravského kraje, Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje panu MUDr. Tomáši Lochmanovi ze dne 27.7.2007.
3. k bodu d) Žádosti
Kopie dopisu Jihomoravského kraje, Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje paní Ing. arch. Lydii Filipové, člence představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s.ze dne 23. 8. 2007 Vám byla zaslána přípisem č.j. JMK 61/2008 ze dne 12.2.2008
4. k bodu e) Žádosti
Kopie dopisu Jihomoravského kraje, Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje panu Tomáši Ingrovi, členu představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 23. 8. 2007 Vám byla zaslána přípisem č.j. JMK 61/2008 ze dne 12.2.2008.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš,v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu 1x / 1 str.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                      Telefon                 Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511266           posta@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz