Informace č.j.:JMK 61/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
Vaše č.j./sp.zn.                        Čj.:                                            SpZn.:                                                   Vyřizuje/linka                                 Brno
                   JMK   61/2008                         S-JMK 61/2008 OKP                          Bónová/541651266                        12. 2. 2008
 
 
„Korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 - IIIa“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 31. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 –IIIa “ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky.
Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů s Thermal Pasohlávky, a to od 22.8.2007 do 30.9.2007.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně. V daném případě se korespondencí rozumí i informace o osobních jednáních s ing. Venclíkem v dané věci. Pokud ‚něktrerý‘ dokument má více než 20 stran, požadujeme pouze kopie prvních 5 posledních 3 stran“.
 
V příloze Vám zasíláme kopie korespondence JMK se společností Thermal Pasohlávky a.s. za období od 22.8.2007 do 30.9.2007:
 
-         1. Kopie dopisu Jihomoravského kraje, Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje paní Ing. arch. Lydii Filipové, člence představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s.ze dne 23. 8. 2007
-         2. Kopie dopisu Jihomoravského kraje, Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje panu Tomáši Ingrovi, členu představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 23. 8. 2007.
-         3. Kopie e-mailu paní Ing. arch. Lydie Filipové ze dne 26. 8. 2007 zaslaný panu Ing. Davidu Střítežskému,
-         4. Kopie „Pozvánky na mimořádnou valnou hromadu“ společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 24. 8. 2007 (doručená JMK dne 3.9.2007)
-         5. Kopie dopisu MUDr. Tomáše Lochmana předsedy představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 30. 8. 2007 adresovaný vedoucímu odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, včetně přílohy, kterou je text Zápisu ze zasedání náhradní valné hromady společnosti Thermal Pasohlávky a.s., a podklady pro zasedání náhradní valné hromady společnosti Thermal Pasohlávky a.s. (doručeno JMK dne 31.8.2007), přílohy č. 2-5 na které je v textu zápisu odkazováno JMK neobdržel. Zápis a příloha č. 1 Podklady obsahuje osobní údaje fyzických osob a obchodní tajemství, proto je současně s tímto poskytnutím zasíláno i rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti č.j. 21313/2008.
-         6. Kopie sdělení pana Tomáše Ingra, člena představenstva společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 29. 8. 2007 adresované Jihomoravskému kraji, odboru regionálního rozvoje,
 
Jinou korespondenci od 22.8.2007 do 30.9.2007 nemá povinný subjekt k dispozici.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš,v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                      Telefon                 Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511266           posta@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz