Informace č.j.:JMK 17335/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
                                                                                          
                                                                                          
Váš dopis zn./ze dne
ČJ.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
 
JMK   17335/2008                
S - JMK 17335/2008 OKP
Bónová/1266
15.2.2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku – 2 - poskytnutí informací
 
Vážení,
 
            dne 3.2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku-2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
dne 5.11.2007 proběhlo jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 v Blansku. JMK jsme oslovili žádostí označenou „jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 v Blansku.“ KrÚ zaslal rozhodnutí č.j. 10459/2008, kde uvedl, že představitel sdružení povinnému subjektu sdělil, že nesouhlasí s poskytnutím informací
Požadujeme
a)      předat veškerou korespondenci ve věci poskytnutí informací v reakci na žádost označenou „jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 v Blansku“ odeslanou předmětnému sdružení, tj. včetně sdělení č.j. JMK 7654/2008 z 17.1.2008
b)      sdělit, kterou osobu za předmětné sdružení povinný subjekt a kdy oslovil
c)      sdělit, kdy a jakou formou (písemně, emailem, ústně) představitel sdružení odepřel poskytnutí informací
d)      předat veškerou korespondenci ve věci poskytnutí informací v reakci na žádost označenou„jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 v Blansku“ přijatou od předmětného sdružení, tj. včetně sdělení o neposkytnutí informací našemu sdružení
e)      předat veškerou korespondenci ve věci poskytnutí informací v reakci na žádost označenou „jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 v Blansku“ odeslanou ing. Juránkovi
f)       předat veškerou korespondenci ve věci poskytnutí informací v reakci na žádost označenou „jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 v Blansku“ přijatou od ing. Juránka
g)      předat veškerou korespondenci ve věci jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku (včetně pozvánky, dalších dokumentů předaných před jednáním v Blansku, zápisu a dalších dokumentů předaných po jednání v Blansku), kterou od ing. Juránka přímo nebo zprostředkovaně přijala ing. arch. Hamrlová
h)      předat veškerou korespondenci ve věci jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku (včetně pozvánky, dalších dokumentů předaných před jednáním v Blansku, zápisu a dalších dokumentů předaných po jednání v Blansku), kterou od ing. Juránka přímo nebo zprostředkovaně přijala ing. arch. Procházková
i)        zaslat kopii cestovního příkazu pro ing. arch. Hamrlovou, které bylo nařízeno/povoleno vykonat služební cestu do Blanska
j)       zaslat kopii vyúčtování předmětné cesty ing. arch. Hamrlové do Blanska a kopie dokumentu, kterým náklady na tuto služební cestu byly zaúčtovány do účetnictví JMK (včetně schválení tohoto finančního výdaje)
k)      Ing. Mikš písemně v souvislosti s vystoupením ing. arch. Hamrlové uvedl, že předmětná činnost spadá do samostatné působnosti (viz. rozhodnutí č.j. JMK 10459/2008, str. 2, odst. 1). Krajský úřad může konat pouze v mezích zákona. Požadujeme sdělit podle kterého zákonného ustanovení koná odbor OÚPSŘ činnost v samostatné působnosti a podle kterého zákonného ustanovení konkrétně konala ing. arch. Hamrlová, když se účastnila jednání předmětného sdružení fyzických osob a subjektu, který není povinným subjektem podle InfZ.
 
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:
 
K bodu a) žádosti:
Sdělení Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 7654/2008 z 17.1.2008 s názvem „Žádost o souhlas s poskytnutím informací podle z.č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím“. Jinou korespondenci se sdružením v souvislosti s Vaší žádostí JMK nevedl. Korespondence obsahuje osobní údaje - email kontaktní osoby za sdružení, proto je současně vydáváno rozhodnutí o částečném odepření poskytnutí informace č.j JMK 23706/2008 ze dne 15.2.2008.
 
K bodu b) žádosti: Povinný subjekt, Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje oslovil původce požadovaných dokumentů, tj. přímo Sdružení pro výstavbu R43 se sídlem Městský klub, Hybešova 1, 678 01 Blansko, s tím že byl přípis konkrétně určen panu Pavlu Brahovi, kontaktní osobě za sdružení. Jedná se o přípis č.j. JMK 7654/2008 z 17.1.2008, který byl zaslán dne 17.1.2008 emailem a současně poštou na adresu Sdružení (viz. bod a)).
 
K bodu c) žádosti:  
Zástupce sdružení pan Pavel Braha elektronicky dne 17.1.2008 na základě pokynu předsedy sdružení Ing. Miloslava Kaly sdělil, že předseda Sdružení nesouhlasí s předáním požadovaných informací.
 
 K bodu d) žádosti: 
Jihomoravskému kraji  byl dne 17.1.2008 doručen email s nesouhlasem zástupce Sdružení s poskytnutím informací, jedná se však o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž zákon takovou povinnost neukládá (je pouze na vůli subjektu, zda na žádost povinného subjektu o souhlas s poskytnutím informací reaguje či nikoliv), a tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Proto v této části žádosti je vydáváno rozhodnutí podle § 15 v návaznosti na ust. § 11 odst. 2 písm. a) z.č. 106/1999Sb., o částečném odmítnutí žádosti č.j. JMK 23706/2008 ze dne15.2.2008.
Jinou korespondenci ve věci poskytnutí informací v reakci na žádost označenou „jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 v Blansku“ od předmětného sdružení povinný subjekt neobdržel. Žadateli dále sdělujeme, že souhlas s poskytnutím informací byl žádán obecně bez vztahu ke konkrétnímu žadateli o informace.
 
K bodu e) a f) žádosti:
Korespondence ve věci poskytnutí informací v reakci na žádost označenou „jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 v Blansku“ odeslaná ing. Juránkovi a korespondence ve věci poskytnutí informací v reakci na žádost označenou „jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 v Blansku“ přijatá od ing. Juránka“ - je interním sdělením, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu, proto je v této části žádosti vydávánorozhodnutí podle § 15 v návaznosti na ust. § 11 odst. 1 písm. a) z.č. 106/1999Sb., o částečném odmítnutí žádosti č.j. JMK 23706/2008 ze dne15.2.2008.
 
K bodu g) žádosti:  Ing. arch. Eva Hamrlová od ing. Juránka přímo nebo zprostředkovaně ve věci jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku (včetně pozvánky, dalších dokumentů předaných před jednáním v Blansku, zápisu a dalších dokumentů předaných po jednání v Blansku), nepřijala žádné dokumenty ani jiné podklady, tyto obdržela elektronicky přímo od zástupce sdružení a v rozsahu, jak již Vám bylo sděleno dopisem č.j. 10469/2008 ze dne 23.1.2008 a rozhodnutím č.j. 10459/2008 ze dne 23.1.2008, tedy pozvánku na jednání a zápis a jeho přílohy z jednání valné hromady.
 
K bodu h) žádosti:  Ing. arch. Anna Procházková od ing. Juránka přímo nebo zprostředkovaně ve věci jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku (včetně pozvánky, dalších dokumentů předaných před jednáním v Blansku, zápisu a dalších dokumentů předaných po jednání v Blansku), nepřijala žádné dokumenty ani jiné podklady. Obdržela elektronicky přímo od zástupce sdružení pouze pozvánku na jednání.
 
K bodu i) žádosti:  Kopii cestovního příkazu Evy Hamrlové ze dne 5.11.2007 do Blanska. Kopie cestovního příkazu obsahuje osobní údaje – adresu zaměstnance JMK a jeho osobní číslo, proto je současně vydáváno rozhodnutí o částečném odepření poskytnutí informace č.j. JMK 23706/2008 ze dne 15.2.2008.
 
K bodu j) žádosti:  Kopii vyúčtování pracovní cesty Evy Hamrlové ze dne 5.11.2007 do Blanska. Vzhledem k tomu, že pracovní cesta byla uskutečněna automobilem zaměstnavatele a vyúčtování pracovní cesty tedy bylo nulové, výdaje na tuto konkrétní pracovní cestu nelze doložit konkrétními účetními doklady, které by se vztahovaly k této pracovní cestě. Do účetnictví se u automobilů zaměstnavatele –JMK zúčtovávají pouze účetní doklady (faktury) vztahující se k nákupu pohonných hmot do příslušného vozidla.
 
 
K bodu k) žádosti:
Při stanovení působnosti povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace bylo vycházeno z Ústavy a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, které mají právo na samosprávu. Kraj spravuje své záležitost samostatně (samostatná působnost). Státní správu vykonávají orgány kraje jako svou přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zákon. Pokud zvláštní zákon upravuje působnost krajů a nestanoví, že jde o přenesenou působnost platí, že jde vždy o činnosti patřící do samostatné působnosti krajů. Do samostatné působnosti krajů spadají i činnosti upravené v z.č. 129/2000 Sb., zejména pak činnosti uvedené v § 11, 14- 28, 35, 36 a 59. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost (§ 14). Podle § 66 krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Podle Organizačního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje tento vykonává jak činnosti spadající do přenesené působnosti, tak i činnosti spadající do samostatné působnosti – viz. www.kr-jihomoravsky.cz, krajský úřad, organizační řád, článek 6 Společné úkoly zabezpečované odbory úřadu, obecné působnosti odborů související se zabezpečením úkolů úřadu, kam mj. patří i  poskytování informací veřejnosti dle platných právních předpisů, jak v samostatné, tak i přenesené působnosti. V případě Ing. arch. Evy Hamrlové tedy v rámci ust. § 14 z.č. 129/2000Sb.  Při určení působnosti krajský úřad vyšel i z rozhodnutí MV ČR č.j. ODK-3007/2-2007 ze dne 7.1. 2008 str. 4, v němž se nadřízený orgán MV ČR vyjádřil, že „V posuzované věci se požadované informace týkaly  možné participace Jihomoravského kraje na činnosti občanského sdružení, založeného k podpoře výstavby rychlostní komunikace R43. Podle názoru MV ČR by případná účast kraje na činnosti této právnické osoby spadala do jeho samostatné působnosti, neboť kraj zde nevykonával ( a to ani potencionálně) žádný úsek svěření státní správy.“ Jak i ze závěru nadřízeného orgánu MV ČR vyplývá, platí pravidlo, nejde-li o výkon přenesené působnosti - státní správy, jedná se o výkon samostatné působnosti, tedy samosprávy. Nejen tedy zastupitelstvo, rada či hejtman, ale i krajský úřad podle § 66 z.č. 129/2000 Sb., vykonává činnosti v samostatné působnosti.
 
           
 
S pozdravem
 
 
 
Mgr. Martin Mikš,v.r.
      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha 2x/3str.
 
 
 
IČ              
DIČ
Telefon
Fax
E-mail
Internet
70888337
CZ70888337
541 651 266
541 651 289
posta@kr-jihomoravsky.cz