Jihomoravský kraj podporuje výsadbu zeleně v území

Jihomoravský kraj se v současné době podílí na projektu "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" realizovaném pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka. V kraji je často skloňovaným tématem snižování dopadů klimatických změn na území, a to prostřednictvím výsadby zeleně. Vedle kraje je do projektu zapojen úřad dolnorakouské vlády, Jihočeský kraj a krajská síť místních akčních skupin a další regionální iniciativy. Protože je financování zajištěno z přeshraničního programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, mají čeští partneři možnost získat od rakouské strany zajímavé a praktické poznatky.

Jihomoravský kraj, jako projektový partner, pořádal ve spolupráci s místními akčními skupinami v rámci celého kraje praktické semináře zaměřené na problematiku fungování zeleně v krajině vystavené současným klimatickým změnám. Semináře jsou realizovány v celkem 3 cyklech, vždy po 18 seminářích. V roce 2018 proběhly již 2 plánované cykly s celkovou účastí přes 700 osob. Účastníci těchto seminářů jsou zejména zástupci obcí, mikroregionů, zájmových sdružení, škol, neziskového sektoru a podnikatelé v zemědělství. Přednášená témata zpracovali a následně také prezentovali odborníci ze soukromého i akademického sektoru s dlouholetou praxí v sadovnictví, ovocnářství, projekční činnosti či pozemkových úpravách.

V prvním cyklu se účastníci seznámili s fungováním zeleně v krajině vystavené současným klimatickým změnám, se základními vstupními podklady pro výsadbu zeleně, jakými jsou například územní plán, územní studie, studie odtokových poměrů apod. Obsah druhého cyklu byl orientován zcela prakticky – šlo o postup při výběru lokality a vhodného sadebního materiálu, postup samotné výsadby, ukázky a možnosti realizace komunitních výsadeb a výstupy mnohaleté praxe výsadby klimaticky adaptabilní zeleně u sousedů v Dolním Rakousku.

„Cílem a smyslem těchto odborných seminářů je předat především samosprávám obcí maximum užitečných informací, aby je při výsadbě nebo péči o ni mohly co nejvíce využít v praxi,“ uvedl krajský radní pro regionální rozvoj Petr Hýbler.

Realizace posledního třetího cyklu seminářů je plánována na přelom února a března 2019. Účastníci zde získají praktické poznatky o následné péči o vysazenou zeleň, způsobu provádění výchovných řezů, intenzitě zálivky, možnosti kotvení dřevin a postupu v ochraně proti okusu zvířat. V některých případech bude přednáška doplněna praktickou ukázkou výsadby a výchovného řezu v terénu. Zájemci z řad veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru jsou vítáni. Bližší informace lze získat na kontaktu e-mail: orr@kr-jihomoravsky.cz .

Pro zájemce jsou všechny prezentace přednášené v 1. i 2. cyklu dostupné na oficiálních stránkách Jihomoravského kraje  www.kr-jihomoravsky.cz  v sekci Regionální rozvoj.