Územní studii pro Brno a okolí představili starostům

Představitelé Jihomoravského kraje v čele s náměstkem hejtmana Martinem Malečkem prezentovali v úterý 29. ledna 2019 v sále brněnského kina Scala zástupcům obcí a brněnských městských částí Územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno.

Setkání souviselo se Zprávou o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), kterou po připomínkování obcí, právnických i fyzických osob, bude schvalovat krajské zastupitelstvo.
Územní studie, která je klíčovým podkladem pro první aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, je také zveřejněna na webových stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz  v části Územní plánování nebo na adrese www.zurka.cz  .

Územní studie doporučila zejména:
- D43 v „Bystrcké“ stopě, dále pak od Kuřimi v takzvané německé stopě do Lysic
- Jižní obchvat Kuřimi
- U Jihozápadní tangenty nebyla prokázána její nezbytnost
- Jižní obchvat Rosic
- Úpravy D1 v úseku Slatina – Holubice, včetně nové mimoúrovňové křižovatky u Rohlenky
- Obchvat Slatiny v nové stopě – tedy vzdaluje se od zástavby a trasuje se souběžně s D1
Územní studie obsahuje analytickou část (analýzu využití území, analýzu dopravy) a návrhovou část (návrh dálniční a silniční sítě, návrh dopravních ploch a koridorů), vyhodnocení vlivů na životní prostředí, hlukovou a rozptylovou studii. Studie je zpracována v měřítku 1:50 000 s detaily v měřítku 1:5 000.
foto JMKfoto JMKfoto JMK