Kraj rozhodl o záměru výstavby domova pro seniory Tomešova

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 28. ledna 2019 rozhodla o způsobu realizace Domova pro seniory Tomešova v areálu bývalé transfuzní stanice v Brně. Půjde o spolupráci veřejného a soukromého sektoru formou komplexní koncese. Koncesionář bude odpovědný za projektovou přípravu, výstavbu, financování a provozování Domova s kapacitou 156 lůžek po dobu třiceti let.

„Jihomoravský kraj je vlastníkem nemovitého majetku na Tomešově ulici v Brně, bývalé transfuzní stanice Fakultní nemocnice Brno. Naším záměrem je využít tento areál k vybudování a provozování pobytového zařízení sociálních služeb s poskytováním pobytové sociální služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služby. Loni jsme nechali zpracovat studii proveditelnosti na prověření financování investiční výstavby takovéhoto zařízení a jeho následného provozu. Studie zhodnotila variantu spolupráce veřejného a soukromého sektoru formou komplexní koncese jako vhodnou pro realizaci tohoto projektu. Koncesionář bude odpovědný za projektovou přípravu, výstavbu, financování a provozování Domova s kapacitou 156 lůžek po dobu třiceti let. Během této vysoutěžené lhůty i po ní je stále budova i pozemek v majetku Jihomoravského kraje. V současnosti probíhá příprava na výběr poradce, který krajskému úřadu pomůže v koncesním řízení. Tento bude vybrán s největší pravděpodobností v prvním čtvrtletí letošního roku. Koncesionář, tedy investor, bude pravděpodobně vybrán do poloviny roku 2020,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.
Jihomoravský kraj nefinancuje přípravu akce, ale objednává si až finální službu, tedy poskytování sociálních služeb. „Součástí akce proto nebudou průběžné platby po projektové přípravě, ani po dokončení stavby, ale až na základě provozu. Jde o obdobu splácení úvěru na výstavbu, ovšem s rozdílem, že tyto splátky jsou podmíněny dodávkou sociálních služeb poskytovaných koncesionářem. Ten by jinak nárok na splátku neměl,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.