Informace č.j.: JMK 15573/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor správní a organizační

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./ze dne    naše č. j.                             naše Sp. Zn.                              Vyřizuje/linka              Brno

31. 1. 2008                    JMK 15573/2008            S-JMK 15573/2008 OSO       Mgr. Koníček/2251    19. 2. 2008

 

 

Stanovisko k příslušnosti správce poplatku u akce „CIAF 2006“ - poskytnutí informace

 

 

            dne 31. 1. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „posudku zhotoveným úřadem Jih. kraje koncem roku 2007 zda správcem poplatků z akce CIAF 2006 i 2007 je ÚMČ Brno-Tuřany nebo město Šlapanice v písemné formě i s kopiemi veškerých dokladů a žádostí k těmto otázkám“.

 

V příloze Vám v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou kopii výše uvedeného „posudku“, tedy dokument s názvem „Vyjádření k místní příslušnosti správce poplatku ze vstupného k akci ´CIAF 2006´ na základě doplněných podkladů“, který zpracoval odbor správní a organizační Krajského úřadu dne 3. 12. 2007 pod č.j. 159342/2007 vedeného pod Sp.Zn.: S – JMK 27110/2007 OSO (dále jen „Vyjádření“) spolu s pěti fotografiemi, ze kterých Krajský úřad vycházel při zpracování Vyjádření.

 

Ve vztahu k dalším „dokladům a žádostem“, ze kterých Krajský úřad vycházel při zpracování Vyjádření, tedy ve vtahu k žádosti společnosti CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o., IČ 62586122 s názvem „Žádost o posouzení upřesněných skutečností vztahujících se k místu konání akce CIAF 2006 a určení místní příslušnosti správce poplatku ze vstupného k akci CIAF 2006“ ze dne 14. 11. 2007 včetně jejích příloh a ve vztahu k informacím uvedených ve Vyjádření na straně č. 1 poslední čtyři věty odst. prvního; na straně č. 2 celý odst. třetí; na straně č. 3 poslední tři řádky a na straně č. 4 první dva řádky, nejsou informace poskytnuty v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 23089/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 15573/2008 OSO ze dne 18. 2. 2007 vydaného dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

 

Pro úplnost uvádíme, že ve Vyjádření uváděné mapky a snímky katastrálních území z veřejně dostupných datových zdrojů, jsou informace veřejně přístupné na mapovém portálu odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu na internetové adrese http://194.228.62.234/PORTAL_JMK/main.asp?map_id=9.

 

Pokud se týká části Vaší žádosti, ve které požadujete „posudek zhotovený úřadem Jih. kraje koncem roku 2007 zda správcem poplatků z akce CIAF 2006 i 2007 je ÚMČ Brno-Tuřany nebo město Šlapanice“, pak Vám sdělujeme, že se Krajský úřad zabýval pouze místní příslušností správce poplatku z uváděné akce konané pouze v roce 2006. Z tohoto důvodu tedy nedisponuje informacemi týkající se téže akce pořádané v roce 2007.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

 

Přílohy: dle textu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   DIČ                    Telefon           Fax                                  E-mail                                                             Internet

70888337     CZ70888337     541 652 251     541 652 239                    konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz