Informace č.j.: JMK 22064/2008

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
             Čj.:                                          SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                               Brno
JMK     22064/2008              S-JMK 157790/2007 OKP              Mgr. Klusáčková/541651234            12.2.2008
 
 
„Výzvy k úhradě ve výši 92 544 Kč“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 2.12.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – výzvy k úhradě ve výši 92 544 Kč
(dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
Sdělením čj. JMK 120389/2007 byl občan ing. Venclík v části označené “ad bod 5“ informován, že naše občanské sdružení bylo ke dni podání jeho žádosti o informace vyzváno k úhradě 92 544 Kč.
Požadujeme předat kopii toho dokumentu, který dokládá jak povinný subjekt dospěl uvedenému údaji 92 544 Kč.
Jedním z možných dokumentů je dokument, který vznikl při přípravě této informace
pro občana Ing,. Venclíka, tedy při přípravě odpovědi na jeho předmětnou žádost.“
 
Naším dopisem ze dne 12.12.2007 č.j. JMK 157790/2007 Vám bylo zasláno správné znění sdělení č.j. JMK 120389/2007 ze dne 15.10.2007 s názvem „Poskytnutí informace, tak jak ho obdržel i žadatel Ing. Venclík, a jak bylo zveřejněno na webových stránkách Jihomoravského kraje na adrese www.kr-jihomoravsky.cz v rubrice Informace/Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb./OKP Odbor kontrolní a právní/Informace č.j.: JMK 120389/2007. Tímto dopisem jste byli informováni, že žadateli Ing. Venclíkovi bylo mimo jiné sděleno, že „občanské sdružení ‚Občané za ochranu bydlení v Brně – Kníničkách Rozdrojovicích a Jinačovicích‘ a další subjekty byly v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze strany Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů vyzvány k úhradě nákladů v celkové výši 87.321,00Kč“.
 
Co se tedy týče žádosti o předání kopie dokumentu, který dokládá, jak povinný subjekt dospěl k uvedenému údaji 92.544,-Kč, Vaše žádost byla z části odmítnuta rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.12.2007 č.j. JMK 162727/2007. Toto rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje bylo zrušeno rozhodnutím ministerstva vnitra ze dne 28.1.2008 č.j. MV-4451-4/ODK-2008, které povinnému subjektu vrátilo věc k novému projednání.
 
V návaznosti na shora uvedené rozhodnutí ministerstva vnitra Vám ohledně Vašeho požadavku na předání kopii dokumentu, který dokládá jak povinný subjekt dospěl uvedenému údaji 92 544 Kč, v souladu s ustanovením  § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme následující:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
Způsob výpočtu částky 92.544,-Kč, resp. 87.321,-Kč, k jejíž úhradě byli žadatelé o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Jihomoravským krajem, resp. jeho orgány, vyzváni, byl součástí interních sdělení a vnitřních pokynů povinného subjektu založených ve spise sp. zn. S–JMK 120389/2007/OKP. Šlo výlučně o vnitřní pokyny, interní sdělení a pomocné výpočty povinného subjektu, které jsou pouze podpůrnými podklady pro rozhodování a postup ve věci. Jedná se dokumenty, jimž není přidělováno číslo jednací a které nejsou opatřeny identifikačním kódem, tzv. prvotním identifikátorem, tedy jde o dokumenty, které nejsou vedeny spisovou službou. Žádný právní předpis neukládá povinnému subjektu tyto dokumenty evidovat a uchovávat, neboť jde o dokumenty, jež nepodléhají žádné evidenci ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Žádost o informace vedená pod sp.zn. S-JMK 120389/2007/OKP byla dne 3.1.2008 v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odložena. Po tomto datu byl spis uzavřen a dokumenty pomocné povahy, tedy veškerá interní sdělení a vnitřní pokyny, byly skartovány. Povinný subjekt tedy nemá žádné Vámi požadované informace.
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                       Telefon               Fax                        E-mail                                                             Internet
70888337          CZ70888337         541651234          5416511289           klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz          www.kr-jihomoravsky.cz