Informace č.j.: JMK 17189/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
           Čj.:                                               SpZn.:                                        Vyřizuje/linka                              Brno
JMK 17189/2008                          S-JMK 17189/2008 OKP        Mgr.Klusáčková/541651234             14. 2. 2008
 
 
 
„Jednání s Rakouskem o napojení Brna a Vídně - II“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 2.2.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání s Rakouskem o napojení Brna a Vídně – II“(dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je uvedeno:
„Probíhají jednání o silničním spojení Brna a Vídně s Rakouskem a českým velvyslancem v Rakousku.
Požadujeme
a) sdělit, kde, kdy a o čem se v dané souvislosti jednalo a kdo se předmětných jednání zúčastnil a jaké byly závěry z těchto jednání,
b) předat veškerou korespondenci ve věci všech těchto jednání z doby před těmito jednáními včetně kopií pozvánek a rozdělovníku,
c) předat zvukové záznamy z předmětných jednání a kopii všech prezentací, které byly
na jednáních předneseny
,
d) předat písemné záznamy/zápisy ‚s‘ předmětných jednání a kopie prezenčních listin. Pokud z jednání nebyl pořízen zápis/záznam, resp. Neexistuje prezenční listiny, požadujeme sdělit, kdy a kde se jednání konalo, kdo se jej zúčastnil, o čem se jednalo a jaký byl výsledek jednání
e) předat všechny dokumenty předané účastníkům na těchto jednáních a všechny dokumenty získané od účastníků na těchto jednáních (a v souvislosti s tímto jednáním),
f) předat veškerou korespondenci ve věci těchto jednání z doby po těchto jednáních a přímo
na tato jednání navazující
,
g) požadujeme předat veškerou korespondenci ve věci spojení Brna a Vídně, a to se všemi subjekty,
Informace se požadují za období od 1.9.2007.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme následující:
 
Naším sdělením ze dne 8.1.2008 č.j. JMK 157779/2007 s názvem „Jednání s Rakouskem o napojení Brna a Vídně – poskytnutí informace“ Vám byly zaslány následující kopie dokumentů:
e-mail ze dne 21.11.2007 s názvem „Přeshraniční spolupráce v dopravě – místo konání, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Verkehr – Tagungsort“,
- „Pozvánka na pracovní jednání o přeshraniční spolupráci ve veřejné dopravě“ v českém i německém jazyce.
Tyto dokumenty máte prokazatelně k dispozici, proto Vám již nejsou předávány.
 
k písm. a)  - f) Žádosti dále sdělujeme:
Povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace ve smyslu
§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                      Telefon                 Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651111           5416511289       klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz