Informace č.j.: JMK 113/2008

 
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
          Čj.:                                            SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                                 Brno
JMK        113/2008              S-JMK 113/2008 OKP                    Mgr.Klusáčková/541651234                11.2.2008
 
 
„R43 v Boskovické brázdě je z dopravního hlediska nevhodná“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 1.1.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – R43 v Boskovické brázdě je z dopravního hlediska nevhodná“(dále jen „Žádost“)
 
 
V Žádosti je uvedeno:
„Pokud se oficiálně uvede, ze některá komunikace je z dopravniho hlediska nevhodná, pak je nutné uvést podle jakých zcela konkternich a objektivnich kriterii byl tento odborný zaver ucinen.
Podle přiloženého clanku radni Procházkova uvedla
... Ta hned v úvodu prohlásila, že varianta Boskovickou brázdou je z dopravního hlediska nevhodná. „Její negativní vlivy na životní prost0edí nejsou vyváženy žádnými pozitivními přínosy," prohlásila radní.
Je známo, ze existuje problém s tranzitni dopravou pres město Brno ve směru S-J, nebot město Brno nemá obchvat. Ozyvaji se hlasy z rad starostu MC Brna za ODS, ze tato tranzitni doprava je neúnosná.
Požadujeme
a)předat dokumenty dokladajici, podle jakých zcela konkretnich a objektivnich kriterii byla hodnocena dopravni výhodnost/nevýhodnost trasy R43 Boskovckou brázdou
b)předat titulni listy a prislusne stránky z těch studii, které dokladaji, jak zcela konkretni a objektivni kriteria dle bodu a] byla aplikovaná pro hodnoceni dopravni výhodnost/nevýhodnost trasy R43 Boskovckou brázdou a jaké byly zavery z těchto studii
c)předat titulni listy a prislusne stránky z těch studii, které dokladaji, jak zcela konkretni a objektivni kriteria dle bodu a] byla aplikovaná pro hodnoceni dopravni výhodnost/nevýhodnost trasy R43 Bystrckou trasou a jaké byly zavery z těchto studii
d)předat titulni listy a prislusne stránky z těch studii, které dokladaji, jaký pokles tranzitni dopravy nastane na ulici Hradecké v Brně pri vedeni R43 trasou v Boskovické brazde
e)předat titulni listy a prislusne stránky z těch studii, které dokladaji, jaký pokles tranzitni dopravy nastane na ulic Hradecké v Brně pri vedeni R43 trasou v Bystrcke trase
f) předat titulni listy a prislusne stránky z těch studii, které dokladaji, jaký pokles tranzitni dopravy nastane ve středu Brna (ulice Úvoz, Cejl, apod.) pri vedeni R43 trasou v Boskovické brazde
g)předat titulni listy a prislusne stránky z těch studii, které dokladaji, jaký pokles tranzitni dopravy nastane ve středu Brna (ulice Úvoz, Cejl, apod.) pri vedeni R43 trasou v Bystrcke trase
Dokumenty existující elektronicky, požadujeme elektronicky na CDROM. Pokud nektrery dokument, který neexistuje elektronicky, ma vice nez 20 stran, požadujeme pouze kopie prvních 5 posledních 3 stran.“
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
K bodům a) až c) žádosti Vám předáváme na CDROMu „Rychlostní komunikace R43 v úseku Dálnice D1 – Kuřim“ dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, změny a doplnění, část I – dopravní souvislosti, březen 2007, včetně přílohy I-1 Dopravě inženýrské posouzení, Adias, 03/2006. Další dokumenty nebo studie nemáme.
 
Vámi požadované informace jsou rovněž obsaženy v textové části Generelu dopravy, části B, kde je uvedeno posouzení dopravní efektivity R43 ve variantách C a D dle Generelu. Posouzení lze najít na stranách 59, 60, 73, 74, 75. Generel dopravy Vám rovněž předáváme, pro doplnění uvádíme, že Vám byl rovněž předán v rámci dřívější žádosti o informace pod Sp.Zn. JMK 130633/2007/OKP  ze dne 19.10.2007.
K bodům d) až g) žádosti jsou pro Vám předáváme  na CDROMu „Rychlostní komunikace R43 v úseku Dálnice D1 – Kuřim“ dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, textová část, rok 2001 (Vámi požadované informace se nachází na stranách 24 – 33) a „Rychlostní komunikace R43 v úseku Dálnice D1 – Kuřim“ dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, příloha č. C-1 Modely dopravních zátěží. Pro úplnost dodáváme, že nám není známo, že by dopravní intenzity ve středu města Brna (Cejl apod.) byly v rámci R43 někdy posuzovány. Další dokumenty nebo studie nemáme.
 
Upozorňujeme Vás, že krajskému úřadu přísluší řešit pouze nadmístní problematiku, tj. přepravní vztahy mezi obcemi. Proto Generel dopravy neřešil dopravní vztahy v rámci města Brna. Silnice III. třídy nejsou v Generelu dopravy řešeny.
 
Povinný subjekt nemá žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
 
Mgr. Martin Mikš, v.r.
      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
Přílohy. 2x CD ROM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                      Telefon                 Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289        klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz