Informace č.j.: JMK 115/2008

 
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
          Čj.:                                            SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                                 Brno
JMK     115/2008              S-JMK 115/2008 OKP                    Mgr.Klusáčková/541651234                  11.2.2008
 
 
„R43 v Bystrcké trase je vyvážena pozitivními přínosy“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 1.1.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – R43 v Bystrcké trase je vyvážena pozitivními přínosy“ (dále jen „Žádost“).
 
 
V Žádosti je uvedeno:
„Pokud se oficiálně uvede, ze některá komunikace neni vyvážena pozitivnimi prinosy a preferuje se trasa jiná, pak statni správa a samospráva, jejichž zakaldem činnosti je respektováni zásady tzv, materiální pravdy je povinna uvést, jakými pozitivnimi prinosty je vyvážena jimi preferovaná trasa.
Podle přiloženého clanku radní Procházkova uvedla
... Ta hned v úvodu prohlásila, že varianta Boskovickou brázdou je z dopravního hlediska nevhodná. „Její negativní vlivy na životní prost0edí nejsou vyváženy žádnými pozitivními p0ínosy," prohlásila radní.
Je známo, ze existuje problém s tranzitní dopravou pres město Brno ve směru S-J, nebot město Brno nemá obchvat. Ozyvaji se hlasy z rad starostu MC Brna za ODS, ze tato tranzitní dopřávaje neúnosná.
Požadujeme
a) předat dokumenty dokládající, podle jakých zcela konkrétních a objektivních kriterii byla hodnocena pozitiva vyvazujicici negativa vedeni trasy R43 Bystrckou trasou
b) předat titulní listy a příslušné stránky z těch studii, které dokládají, jak zcela konkrétní a objektivní kriteria dle bodu a] byla aplikovaná a jak doložila pozitiva trasy R43 Bystrckou trasou a o která konkrétní pozitiva se jednalo.
c) předat titulní listy a prislusne stránky z těch studii, které dokládají, jak zcela konkrétní a objektivní kriteria dle bodu a] byla aplikovaná a jak doložila negativa trasy R43 Bystrckou trasou a o která konkrétní negativa se jednalo.
d) předat titulní listy a prislusne stránky z těch studii, které dokládají, jak zcela konkrétní a objektivní kriteria dle bodu a] byla aplikovaná a jak doložila pozitiva trasy R43 Boskovickou brázdou a o která konkrétní pozitiva se jednalo.
e) předat titulní listy a prislusne stránky z těch studii, které dokládají, jak zcela konkrétní a objektivní kriteria dle bodu a] byla aplikovaná a jak doložila negativa trasy R43 Boskovickou brázdou a o která konkrétní negativa se jednalo
Dokumenty existující elektronicky, požadujeme elektronicky na CDROM. Pokud nektrery dokument, který neexistuje elektronicky, ma více nez 20 stran, požadujeme pouze kopie prvních 5 posledních 3 stran.“
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
K bodům a) až e) žádosti Vám předáváme na CDROMu „Rychlostní komunikace R43 v úseku Dálnice D1 – Kuřim“ dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, změny a doplnění, část I – dopravní souvislosti, březen 2007, včetně přílohy I-1 Dopravně inženýrské posouzení, Adias, 03/2006. Na CDROMu „Rychlostní komunikace R43 v úseku Dálnice D1 – Kuřim“ předáváme dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, textová část, rok 2001, a dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, příloha č. C-1 Modely dopravních zátěží. Další dokumenty nebo studie nemáme.
 
Vámi požadované informace jsou rovněž obsaženy v textové části Generelu dopravy, části B, kde je uvedeno posouzení dopravní efektivity R43 ve variantách C a D dle Generelu. Posouzení lze najít na stranách 59, 60, 73, 74, 75. Generel dopravy Vám rovněž předáváme, pro doplnění uvádíme, že Vám byl rovněž předán v rámci dřívější žádosti o informace pod Sp.Zn. JMK 130633/2007/OKP  ze dne 19.10.2007.
 
Povinný subjekt nemá žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
S pozdravem
 
 
Mgr. Martin Mikš, v.r.
      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Přílohy. 2x CD ROM
 
 
 
IČ                      DIČ                      Telefon                 Fax                        E-mail                                                         Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289        klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz