Informace č.j.: JMK 17117/2008

Jihomoravský kraj
Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
  
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK    22055 /2008
S-JMK 17117/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
13. 2. 2008
 
 
Bod č. 93 ze 150. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace
 
 
            dne 1. 2. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 93  na 150.  zasedání RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Schválení programu 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje“ v následujícím rozsahu:
-         titulní list (tzv. košilka)
-         Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
 
Důvodovou zprávu ani další přílohy materiál neobsahoval.
 
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK  22040/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 17117/2008 OSO ze dne 13. 2. 2008 byly ze svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k 23. zasedání vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.
 
 
           S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
 
Přílohy: dle textu