Informace č.j.: JMK 17106/2008

Jihomoravský kraj
Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
  
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK   17106 /2008
S-JMK 17106/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
11. 2. 2008
 
 
Bod č. 3 ze 150. schůze Rady Jihomoravského kraje – poskytnutí informace
 
 
            dne 1. 2. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 3 na 150. zasedání RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu k bodu č. 3 s názvem „Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje“, který byl předložen na 150. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to v následujícím rozsahu:
-         titulní list (tzv. košilka)
-         Kontrola plnění úkolů uložených na 22. zasedání ZJMK
 
Důvodovou zprávu ani další přílohy materiál neobsahoval.
 
           S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
 
 
Přílohy: dle textu