foto 1 foto 2

Plán kontrolní činnosti na 1.pol. roku 2019

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

na I. pololetí 2019

A. Odbor územního plánování a stavebního řádu

B. Předmět a rozsah kontrolovaných agend:


- výkon státní správy na úseku územního plánování
• organizační zabezpečení činnosti orgánu územního plánování
• agenda územního plánování
• územně analytické podklady
• prověření vybraných ÚPD a územních studií
• vydávání vyjádření jako dotčený orgán
• vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 

• výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
• prověření postupu zveřejňování dokumentů na úřední desce na úseku agendy územního rozhodování a stavebního řádu;
• prověření postupu stavebního úřadu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací týkajících se přenesené působnosti obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
• výkon státní správy na úseku vyvlastňovacího řízení dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, v platném znění;
• výkon přenesené působnosti na úseku editace údajů Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“) upravený zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

C. Právní normy a předpisy, na základě kterých jsou agendy prováděny:

Kontrolována bude činnost úřadů územního plánování a stavebních úřadů na úseku územního plánování a stavebního řádu za rok 2018 dle následujících předpisů:
 

• zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek;
• zákon č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním;
• zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění;
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcí vyhlášky.
 

 

D. Osoby odpovědné za kontrolní činnost odboru:

 

• Eva Hamrlová Ing.arch., vedoucí odboru ÚP a SŘ

• Jana Janíková Ing.arch., vedoucí oddělení územního plánování 

• Věroslava Prskavcová Ing., vedoucí oddělení stavebního řádu


   

E. Plánované kontroly – tabulka č. 1 a tabulka č. 2

Tabulka č. 1

 

Odbor

Kontroly obcí JMK Kontroly příspěvkových organizací Kontroly ostatních subjektů
 
Druh kontroly Počet plánovaných kontrol Počet plánovaných kontrol Počet plánovaných kontrol
 
Prvotní kontrola (K) / kontrola nápravných opatření (NO) K NO K NO K NO
Veřejnosprávní kontroly            

- předběžné na místě

           

- průběžné na místě

           

- následné

           
 
Instanční kontroly (tj. kontrola výkonu přenesené působnosti) 
 
28          
           
Kontroly dle zvláštních předpisů              
Počet kontrol 28          
Celkový počet plánovaných kontrol za odbor     28

  

 

Tabulka č. 2

Termín kontroly Kontrolovaný subjekt
 
Druh kontroly Předmět kontroly Kontrola obcí (O) /příspěvkových organizací (PO) /ostatní subjekty (OS) Prvotní kontrola (K)/kontrola nápravných opatření (NO)
 
Leden Městský úřad
Bzenec
2 ÚR a SŘ O K
Leden

Městský úřad
Bzenec

2 RÚIAN O K
Únor

Městský úřad
Dubňany

2 ÚR a SŘ O K
Únor

Městský úřad
Dubňany

2 RÚIAN O K
Únor

Městský úřad Hodonín

2 ÚR a SŘ, vyvlastnění O K
Únor

Městský úřad Hodonín

2 RÚIAN O K
Březen

Městský úřad Strážnice

2 ÚR a SŘ O K
Březen

Městský úřad Strážnice

2 RÚIAN O K
Březen

Městský úřad Kuřim

2 Agenda ÚP O K
Březen

Městský úřad Vyškov

2 Agenda ÚP O K
Březen

Městský úřad
Kyjov

2 ÚR a SŘ, vyvlastnění O K
Březen Městský úřad
Kyjov
2 RÚIAN   O K
Duben Obecní úřad
Velká nad Veličkou
ÚR a SŘ    O
Duben

Obecní úřad
Velká nad Veličkou

2 RÚIAN   O K
Duben

Městský úřad
Znojmo

2 Agenda ÚP   O K
Duben

Městský úřad
Bučovice

2 Agenda ÚP O K
Duben

Městský úřad
Veselí nad Moravou 

ÚR a SŘ, vyvlastnění  K
Duben

 Městský úřad
Veselí nad Moravou

RÚIAN  
Květen

Městský úřad
Vracov

ÚR a SŘ  K
Květen

Městský úřad
Vracov 

RÚIAN   K
Květen

Městský úřad
Ždánice 

ÚR a SŘ K
Květen

Městský úřad
Ždánice

RÚIAN K
Květen

Městský úřad
Újezd u Brna

 2 Agenda ÚP K
Čreven

Obecní úřad
Sudoměřice

Agenda ÚP K
Čreven

Městský úřad
Adamov

ÚR a SŘ   K
Čreven

Městský úřad
Adamov

 2  RÚIAN
Čreven

Městský úřad Blansko

 2  ÚR a SŘ, vyvlastnění K
Čreven

Městský úřad Blansko 

 2 RÚIAN  K

 

Jednotlivé druhy kontrol a jejich zkratky
Veřejnoprávní: předběžné na místě =1a, průběžné na místě = 1b, následné = 1c,
Instanční kontroly = 2,
Kontroly dle zvláštních předpisů = 3

 

 

 

V Brně dne: 17. 12. 2018

Zpracoval: Ing. Prskavcová
Ing.arch. Janíková

Schválil: Ing.arch. Hamrlová