Územní studie doporučila konečnou podobu dopravního uspořádání v brněnské aglomeraci

Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno byla vyhotovena za 19 měsíců. Výsledkem tohoto dokumentu je doporučení pro konečnou podobu dopravního uspořádání v daném území. Projektanti a další řešitelé pracovali s územím o rozloze 112 443 ha, které zahrnuje správní území 111 obcí.

„Hlavním cílem studie bylo porovnat jednotlivé varianty za stejných podmínek a stejnou metodikou, tak aby bylo možné zúžit výběr na variantu, která bude posuzována v rámci aktualizace ZÚR JMK,“ uvedl architekt Jakub Kynčl, ze společnosti knesl kynčl architekti s.r.o.
„Pro Jihomoravský kraj je důležité, aby se mohl dále rozvíjet, a to bez finální aktualizace zásad není možné. Proto věřím, že odborný posudek v podobě územní studie definitivně ukončí debaty a diskuse nad správností trasování některých důležitých komunikací, zejména D43,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Na studii pracovalo několik desítek odborníků, z celkem jedenácti autorizovaných společností, vedených architektonickým ateliérem knesl kynčl architekti s.r.o. Nakonec se posuzovalo 15 variant a dva tzv. nulté stavy, tedy 2020 a 2035. „Studie porovnávala varianty z hlediska dopravně urbanistického a z vlivu na životní prostředí. Hodnotila pokles nebo nárůst dopravní zátěže a pochopitelně byl porovnáván stávající stav a výsledný stav v závislosti na jednotlivých variantách,“ řekl Martin Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.
Ten dále doplnil, že se vyhodnocoval vliv na lidské zdraví ve vztahu k počtu obyvatel žijících v řešeném území. V rámci rozptylové studie byla hodnocena přípustná úroveň znečišťování ovzduší v celém jádrovém území OB3, rozptyl znečišťujících látek, kumulativní a synergické vlivy a obdobně byla zpracována hluková studie pro celé území.

Územní studie doporučila:
- D43 v „Bystrcké“ stopě, dále pak od Kuřimi v takzvané německé stopě do Lysic
- Jižní obchvat Kuřimi
- Jihozápadní tangenta nebude realizována (nebyla prokázána její nezbytnost)
- Jižní obchvat Rosic
- Úpravy D1 v úseku Slatina – Holubice, včetně nové mimoúrovňové křižovatky u Rohlenky
- Obchvat Slatiny v nové stopě – tedy vzdaluje se od zástavby a trasuje se souběžně s D1

Územní studie obsahuje analytickou část (analýzu využití území, analýzu dopravy) a návrhovou část (návrh dálniční a silniční sítě, návrh dopravních ploch a koridorů), vyhodnocení vlivů na životní prostředí, hlukovou a rozptylovou studii. Studie je zpracována v měřítku 1:50 000 s detaily v měřítku 1:5 000.

„Celkově jsme uspořádali čtyři setkání se zástupci měst a obcí, na kterých jsme je seznamovali s aktuálními výsledky zpracovávané studie. Během realizace byl pracovní tým v neustálém kontaktu a jsem přesvědčen, že nám odborníci předali jasné a profesionální doporučení, jak má řešené území vypadat. Následný postup je jasný, výsledek územní studie se promítne do aktualizace ZÚR JMK, vše by pak mohlo být finálně dokončeno do konce tohoto volebního období,“ uzavřel náměstek Maleček.

foto JMKfoto JMK