Schválený návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2019 činí téměř osm miliard korun

Rada Jihomoravského kraje doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2019. Návrh rozpočtu kraje je sestaven jako schodkový, zdroje kraje jsou tvořeny celkovými příjmy ve výši 7 642,5 mil. Kč, úsporami z minulých let ve výši 267,9 mil. Kč a úvěrovými prostředky od Evropské investiční banky ve výši 129 mil. Kč. Zdroje rozpočtu snižuje úhrada splátek jistin dříve přijatých úvěrů ve výši 206,9 mil. Kč. Výdaje jsou navrženy ve výši 7 832,5 mil. Kč.

„Rozpočet na příští rok je sestaven tak, že očekávané zdroje kraje se rovnají jeho plánovaným výdajům. Kraj začne čerpat úvěrové prostředky od Evropské investiční banky na nové investiční akce a bude bez problémů pokračovat ve splácení předchozích úvěrů. Zároveň také budeme využívat své vlastní uspořené prostředky z minulých let. Dobré podmínky úvěru v kombinaci s připravenými projekty a pokračujícím ekonomickým růstem nám umožní postavit například nové základny ZZS nebo dva domovy pro seniory a z rezerv budeme dále pokračovat například v budování objektů chráněného bydlení nebo zahájíme výstavbu speciálního školského zařízení pro výuku dětí s autismem v Brně na ulici Hapalova,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Návrh rozpočtu vychází z ekonomické reality, k východiskům rozpočtu patřil mj. návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, a z odhadu vývoje domácí ekonomiky na základě predikcí Ministerstva financí. Největší podíl výdajů směřuje do dopravy – 2,445 miliardy korun (31 %) - do dopravní obslužnosti i na investice a opravy krajské silniční sítě. Na vzdělávání je určeno 1,142 mld. korun (více než 14 % rozpočtu výdajů), pro zdravotnictví 822 milionů korun (více než 10 %).

Na financování dotačních programů je celkem navrženo 320,5 milionu korun, o 25 milionů korun více než v předcházejícím roce. Mezi nejvýznamnější dotační programy patří: Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV, vodovody (65 mil. Kč), Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (28 mil. Kč), Program rozvoje venkova (55 mil. Kč), Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (35 mil. Kč), Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče (28,5 mil. Kč). Zachovány zůstanou také dotační programy v oblasti rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče a další. V návrhu rozpočtu výdajů jsou obsaženy prostředky na financování projektů podporovaných z fondů EU a jiných nadnárodních zdrojů financování ve výši 445 mil. Kč.

Mezi investice a velké opravy s největším plánovaným objemem finančních prostředků, které jsou přímo zahrnuty do návrhu rozpočtu 2019, patří:

- rekonstrukce a opravy silnic a mostů (184 mil. Kč),
- výkupy nemovitostí (80 mil. Kč, z toho výkup pozemků pod silnicemi SÚS JMK 20 mil. Kč a výkup pozemků pro obchvat Tuřan a Blučiny 30 mil. Kč a ostatní výkupy nemovitostí zabezpečované odborem majetkovým 30 mil. Kč),
- rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1 a 3 (53 mil. Kč),
- Nemocnice Vyškov - rekonstrukce budovy B-ORL a NEURO (78 mil. Kč),
- rekonstrukce areálu SŠ Brno, Hapalova (30 mil. Kč),
- Rekonstrukce Nemocnice Tišnov 1. etapa – novostavba ambulantního traktu (69 mil. Kč),
- Konzervatoř Brno - koncertní sál (48 mil. Kč).

Na financování investičních akcí příspěvkových organizací, které nejsou jmenovitě uvedeny v návrhu rozpočtu, byly pro jednotlivé oblasti v Investičním fondu JMK vytvořeny rezervy v celkovém objemu 308,5 mil. Kč. V průběhu roku 2019 budou tyto prostředky použity na konkrétní účely.

Kompletní návrh rozpočtu Jihomoravského kraje je zveřejněn na webu Jihomoravského kraje zde https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=377691&TypeID=2 . Krajské zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet na svém zasedání ve čtvrtek 13. prosince 2018.

Podrobný návrh rozpočtu výdajů podle oddílů ZDE (xlsx, 14 kB) a přehled dotačních programů ZDE (xlsx, 161 kB).
foto JMK