TK 8. 2. 2008

Tisková konference 8. února 2008

 

  

Na tiskové konferenci informoval hejtman Stanislav Juránek o jednání s Českými drahami a o jednání Výboru regionů v Bruselu, 1. náměstek hejtmana Milan Venclík hovořil o Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje na léta 2009 až 2013 a k tématu regenerace brownfieldů. O průběhu soutěže Nejlépe opravená kulturní památka JMK v roce 2007 přinesl informace člen Rady JMK Jan Letocha a ke statistice žádostí o informace dle zákona 106 za minulý rok hovořil ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha.

 

 

 

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na léta 2009 až 2013

 

 

Přes 70 zástupců nejvýznamnějších institucí a firem Jihomoravského kraje se ve středu 30. ledna v Business Centru na BVV zúčastnilo pracovní skupiny Regionální inovační strategie (RIS) Jihomoravského kraje na léta 2009 až 2013.  Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje je strategický dokument, který má za cíl podporu tvorby inovací v Jihomoravském kraji, a který bude směrovat zdroje ze strukturálních fondů na podporu regionální konkurenceschopnosti. Setkání spolupořádali Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, Jihomoravské inovační centrum a Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu.

Setkání se zúčastnil také první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a předseda řídícího výboru Regionální inovační strategie, Ing. Milan Venclík. „Jsem velice rád, že se toto setkání uskutečnilo. Přispěje tak k tomu, aby se naplnila vize Regionální inovační strategie - Jihomoravský kraj bude v roce 2013 nejvíce inovativní region v České republice a bude patřit mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů Evropské unie,“ uvedl Milan Venclík.

Na setkání, rozděleném do pěti pracovních skupin, pracovali společně zástupci developerských společností (například CTPInvest, AIG Lincoln), velkých inovačních firem (jako například Honeywell), významných spinoffů – firem založených za účelem využití duševního vlastnictví univerzity až do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu (Enantis, Invea-tec, Camea), dále univerzit (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické), místních samospráv (Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna), brněnských ústavů Akademie věd ČR, projektů jako ICRC, CEITEC, Synchrotronová laboratoř a dalších. „Setkání pokládám za mimořádně přínosné. Velmi oceňuji práci všech, kteří zde dnes pracovali a díky kterým vzniklo přes 100 nápadů. Věřím, že se podaří je do Regionální inovační strategie zapracovat a postupně realizovat v podobě projektů,“ sdělil jeden ze spolupořadatelů setkání, ředitel Regionální rozvojové agentury a předseda koordinačního výboru RIS, JUDr. Vladimír Gašpar.

Mezi výstupy setkání, které se podařilo nejen identifikovat, ale i rozpracovat do první konkrétní podoby projektu, patří například Seed Fund, který by měl zabezpečit finanční zdroje pro začínající inovační projekty. Dalším velice nadějným projektem s cílem podpořit internacionalizaci vědecko-výzkumného prostředí je zřízení Mezinárodního domu, který by poskytoval služby ušité na míru pro vysoce kvalifikované cizince – od zajištění schengenských víz, až po zdravotnické služby v angličtině.

 

 

 

 

Tématem je regenerace brownfieldů v kraji

 

Jihomoravský kraj (JMK) a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) pořádají konferenci „Regenerace brownfieldů – výzvy nových programů“ - konference se uskuteční v Brně v úterý 12. února 2008 v místnosti 7a Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod záštitou 1.náměstka hejtmana JMK Ing. Milana Venclíka.

Cílem semináře je poskytnout majitelům brownfieldů aktuální informace o dostupnosti a stavu přípravy podpůrných programů financovaných ze zdrojů EU v období 2007 - 2013, spolu s návrhy podpory JMK pro efektivní využití programů veřejné podpory při realizaci jejich revitalizačních projektů.  

V programu semináře vystoupí odborníci z oblasti státní správy - zástupci  ministerstev (ministerstva životního prostředí, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství) a zprostředkujících institucí pro jednotlivé operační programy s relevancí k problematice brownfieldů – CzechInvest (CI), úřad Regionální rady NUTS II Jihovýchod) jakož i zástupci kraje, města Brna, RRA a expert na problematiku veřejné podpory.  

Jihomoravský kraj si dlouhodobě uvědomuje naléhavost problematiky brownfields.  V této souvislosti zpracoval v období 2005 - 2006 společně s CI Vyhledávací studii pro lokalizaci brownfieldů v Jihomoravském kraji, ve které bylo identifikováno 182 rozvojových lokalit. Kraj následně v letech 2006-2007 podpořil, odborně i finančně, přípravu modelových studií regenerace brownfields.

Tato únorová konference je jednou z řady aktivit, které JMK ve spolupráci s RRAJM v oblasti regenerace brownfieldů podniká a navazuje na již úspěšně realizované semináře a odborné konference z let 2005 – 2007.

Další formou spolupráce JMK a RRAJM bylo vydání v roce 2008 druhého dílu publikace Případových studií regenerace brownfieldů, jejíž obsah vychází z ohlasu po vhodných příkladech z praxe, kterými je možno se při řešení brownfieldů vhodně inspirovat (za Jihomoravský kraj jsou zde prezentovány např. projekty Cukrovar Židlochovice, bývalá kasárna v Hodoníně, Sladovna pivovaru v Černé Hoře a několik projektů města Brna).

Dalším krokem v oblasti koncepční spolupráce na regeneraci brownfieldů  by mělo být zřízení jednotky regenerace brownfieldů (JRB) v Jihomoravském kraji. Výkonnou funkcí bude pověřena RRAJM. Struktura  činnosti JRB se v tuto chvíli dolaďuje, nicméně současná představa je zhruba následující:

- vytváření širšího povědomí o problematice brownfields – realizace seminářů, účast na oborových veletrzích a konferencích, tvorba osvětových materiálů

- poskytování informací partnerům a klientům - identifikace lokalit, záměrů a projektů dle jejich požadavků

- iniciace nových projektů na regeneraci území brownfields a příprava jejich realizace

- vyhledávání zdrojů pro přípravu a realizaci projektů revitalizace brownfields, aktivní komunikace s relevantními subjekty

- příprava konkrétních brownfieldů na získání prostředků z nových operačních programů pro období 2007-2013 s důrazem na asistenci municipalitám + výběr lokalit vhodných pro další rozvoj (nutné nastavení vhodných výběrových kritérií)

- implementace Národní strategie regenerace brownfieldů do koncepce regionální

 

 

 

Tisková zpráva k průběhu soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka  JMK v roce 2007“

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) se na své schůzi 7. 2. 2008 zabývala informacemi zpochybňujícími průběh internetového hlasování k soutěži „Nejlépe opravená kulturní památka  JMK v roce 2007“. Krajský úřad provedl dílčí analýzu průběhu hlasování. Radě Jihomoravského kraje byly následně předloženy čtyři možné způsoby řešení situace:

1. zrušit hlasování bez udělení cen

2. zrušit hlasování a vybrané soutěžící odměnit doporučením odborné komise a následným rozhodnutím rady

3. zrušit hlasování a vyhlásit nové, které by zajistilo větší objektivitu

4. ponechat dosavadní průběh soutěže včetně hlasování

 

RJMK zvolila následující  řešení:

hlasování, určení vítězů a jejich odměnění bude dokončeno podle vyhlášených podmínek, soutěžní komise odborně stanoví také vlastní pořadí a vybraní majitelé mohou od RJMK obdržet ceny v obdobné výši jako vítězové vzešlí z veřejného hlasování.

 

Rada JMK zvoleným řešením dává najevo, že si je vědoma možného porušení pravidel hlasování. Současně si uvědomuje, že zrušení soutěže by poškodilo poctivé účastníky soutěže, respektive vlastníky nominovaných památek.

 

Vzhledem k těmto skutečnostem Rada Jihomoravského kraje za nejvhodnější řešení považuje dokončení soutěže podle předem stanovených podmínek a časového rámce. Protože by neregulérní postupy některých hlasujících mohly poškodit nominované úspěšně opravené  památky a jejich vlastníky, doplní rada udělení cen na základě hlasování také novými oceněními vzniklými z doporučení soutěžní komise.

 

Hlavním cílem soutěže je propagace památek, památkové péče, podpora vlastníků řádně pečujících o památky a seznámení široké veřejnosti s problematikou památkové péče.  Z toho důvodu předpokládáme pokračování soutěže dalšími ročníky, kdy vítězové budou určováni veřejným hlasováním, které neponese takovou míru rizika porušení pravidel jako v prvním soutěžním roce.

 

 

 

 

Žádosti o informace dle zákona 106

 

Jihomoravský kraj, resp. jeho orgány jako povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržel v r. 2007 celkem 810 žádostí o informace a dále 234 stížností dle tohoto zákona. Počet žádostí narostl oproti předcházejícímu roku o více než 150% - v r. 2006 to bylo 320 žádostí, počet stížností vzrostl zhruba trojnásobně – v r. 2006 to bylo 80 stížností.

Žádosti o poskytnutí informací v r. 2007 (obdobně jako v r. 2006) v největší části směřovaly k problematice pořizování a schválení Územního plánu velkého územního celku Břeclavska, komunikacím R 43 a R 52. Dále byly hojně požadovány materiály určené pro rozhodování Rady Jihomoravského kraje a Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Z celkem 234 stížností jich naprostá většina – 205 – napadala postup při vyřizování žádosti o informace, zbývajících 29 směřovalo proti výši úhrady nákladů spojených s poskytnutím informací (např. za kopírování, CD nosiče atd.). Celkem bylo shledáno oprávněnými 57 z podaných stížností, částečně oprávněných bylo 19. Kromě tří stížností podaných opožděně byla zaznamenána i jedna stížnost podaná předčasně.

Jihomoravský kraj, resp. jeho orgány zaznamenávají trvalý nárůst počtu podnětů podaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím a to navzdory tomu, že stále rozšiřuje množství informací, které poskytuje – např. formou Výroční zprávy JMK nebo na internetu. Přehled počtu podaných žádostí obsahují příslušné výroční zprávy dle zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejněné na webových stránkách kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=8476&TypeID=2  (r. 2002 – 25, r. 2003 – 115, r. 2004 – 109, r. 2005 – 271, r. 2006 – 320).