Informace č.j.: JMK 12274/2008

Jihomoravský kraj
Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK     18700/2008
S-JMK 12274/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
       6. 2. 2008
 
 
Bod č. 5 ze 149. schůze Rady Jihomoravského kraje – částečné poskytnutí informace
 
 
            dne 24. 1. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 149. zasedání RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu k bodu č. 5 s názvem „Zpráva o činnosti komisí RJMK za II. pololetí 2007 “, který byl předložen na 149. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to v následujícím rozsahu:
-         titulní list (tzv. košilka)
-         důvodová zpráva
-         přílohy č. 1, 2, 3 a 4
 
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK  18696/2008  vedeného pod spisovou značnou S – JMK 12274/2008 OSO ze dne 6. 2. 2008 vydaného dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. byly ze zápisů ze zasedání komisí Rady Jihomoravského kraje, které byly součástí přílohy č. 4 materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 149. schůzi Rady Jihomoravského kraje označeného „Zpráva o činnosti komisí RJMK za II. pololetí 2007“, vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.
 
           S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
 
Přílohy: dle textu