Informace č.j.: JMK 19834/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                    Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne/                          JMK 19834/2008                 S – JMK 12970/2008 OKP               Krásná/541651233              6. 2. 2008
                                                                              S – JMK 12973/2008 OKP
                                                                              S – JMK 12982/2008 OKP
 
 
Poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 27. 1. 2008 byly na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručeny Vaše žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvy:
 
-          „žádost o informace dle zákona 106/99 – VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI – dozor MV
nad JMK – korespondence s OS Mikulovsko bez dálnice
“,
 
-         žádost o informace dle zákona 106/99 – VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI – dozor MV
nad JMK – korespondence s OS Ochrana zdravého života a krajiny města Modřice
a okolních obcí
“,
 
-         žádost o informace dle zákona 106/99 – VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI – dozor MV
nad JMK – korespondence MMR
“,
 
 
            V Žádostech požadujete:
Požadujeme předat kopii veškeré korespondence přijaté od MMR a Ministerstva vnitra, která následovala v dané věci po podání této stížnosti.
Korespondencí se rozumí korespondence písemná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně.
K jednotlivým Žádostem Vám sdělujeme následující:
 
 
 
  1. „VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI – dozor MV nad JMK – korespondence s OS Mikulovsko bez dálnice“(evidované povinným subjektem pod sp. zn.: S - JMK 12970/2008 OKP)
 
Po podání Vaší stížnosti ze dne 14. 7. 2007 s názvem „Stížnost podle §16a zákona 106/1999 Sb. na postup při vyřizování žádosti o informace –‚korespondence ve věci podání OS Mikulovsko bez dálnice‘ “, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 16. 7. 2007, byla přijata následující korespondence:
 
k písm. a) Žádosti:
-         Rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) č.j. ODK-1779-1/2-2007
ze dne 2. 8. 2007, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 20. 9. 2007 (včetně vráceného spisového materiálu), které bylo adresováno
i Vašemu sdružení a včetně dodejky, dle které Vám bylo rozhodnutí doručeno
dne 10. 8. 2007. Tudíž máte tuto písemnost prokazatelně k dispozici a nebude Vám opětovně zasílána. Součástí vráceného spisu je i soupis spisu č.j. ODK-1779/2-2007, jehož kopii Vám zasíláme v příloze.
 
k písm. b) Žádosti:
-         s MMR nebyla vedena ve věci žádná korespondence.
 
 
 
  1. „VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI – dozor MV nad JMK – korespondence s OS Ochrana zdravého života a krajiny města Modřicea okolních obcí“ (evidované povinným subjektem pod sp.zn. S – JMK 12973/2008 OKP)
 
Po podání Vaší stížnosti ze dne 14. 7. 2007 s názvem „Stížnost podle §16a zákona 106/1999 Sb. na postup při vyřizování žádosti o informace - ‚korespondence ve věci OS Ochrana zdravého života a krajiny města Modřice a okolních obcí‘ “, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 16. 7. 2007, byla přijata následující korespondence:
 
k písm. a) Žádosti:
-         Rozhodnutí MV č.j. ODK-1782-1/2-2007 ze dne 2. 8. 2007, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 20. 9. 2007 (včetně vráceného spisového materiálu), které bylo adresováno i Vašemu sdružení a včetně dodejky, dle které Vám bylo rozhodnutí doručeno dne 10. 8. 2007. Tudíž máte tuto písemnost prokazatelně k dispozici a nebude Vám opětovně zasílána. Součástí vráceného spisu je i soupis spisu č.j. ODK-1782/2-2007, jehož kopii Vám zasíláme v příloze.
 
k písm. b) Žádosti:
-         od MMR Jihomoravský kraj dosud žádnou korespondenci neobdržel.
 
 
 
  1. „VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI – dozor MV nad JMK – korespondence s MMR“ (evidované povinným subjektem pod sp.zn. S - JMK 12982/2008 OKP)
 
Po podání Vaší stížnosti ze dne 14. 7. 2007 s názvem „Stížnost podle §16a zákona 106/1999 Sb. na postup při vyřizování žádosti o informace –‚korespondence s MMR‘ “, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 16. 7. 2007,
byla přijata následující korespondence:
 
k písm. a) Žádosti:
-         Rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) č.j. ODK-1783-1/2-2007
ze dne 2. 8. 2007, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 20. 9. 2007 (včetně vráceného spisového materiálu), které bylo adresováno
i Vašemu sdružení a včetně dodejky, dle které Vám bylo rozhodnutí doručeno
dne 10. 8. 2007. Tudíž máte tuto písemnost prokazatelně k dispozici a nebude Vám opětovně zasílána. Součástí vráceného spisu je i soupis spisu č.j. ODK-1783/2-2007, jehož kopii Vám zasíláme v příloze.
 
k písm. b) Žádosti:
-         od MMR Jihomoravský kraj dosud žádnou korespondenci neobdržel.
 
 
            Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                 v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                     vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                    odboru kontrolního a právního
 
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
 
IČ                      DIČ                         Telefon                 Fax                        E-mail                                                         Internet
70888337          CZ70888337          541 651 233          541 651 289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz          www.kr-jihomoravsky.cz